# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5881 سمینار کارشناسی ارشد 11104544 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 110 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5882 مباحث ويژه دکتری تخصصی 11106072 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4 6 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5883 تحقیق در عملیات 1 کارشناسی 16191016 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 3 کیخسرو یاکیده
5884 تحقیق در عملیات 3 کارشناسی 16191026 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 کیخسرو یاکیده
5885 تحقیق در عملیات 3 کارشناسی 16191026 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9116191230 کیخسرو یاکیده
5886 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری کارشناسی 16191032 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 کیخسرو یاکیده
5887 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری کارشناسی 16191032 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9116191214 کیخسرو یاکیده
5888 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9016191106 کیخسرو یاکیده
5889 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191111 کیخسرو یاکیده
5890 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191113 کیخسرو یاکیده
5891 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191124 کیخسرو یاکیده
5892 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191154 کیخسرو یاکیده
5893 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191203 کیخسرو یاکیده
5894 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191249 کیخسرو یاکیده
5895 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191257 کیخسرو یاکیده
5896 تحقیق در عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد 16194008 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 2 1 کیخسرو یاکیده
5897 تحلیل آماری کارشناسی ارشد 16194030 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 2 1 کیخسرو یاکیده
5898 تحليل آماري کارشناسی ارشد 19338002 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 کیخسرو یاکیده
5899 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 2 علی یحیایی
5900 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 4 علی یحیایی