# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5881 سیستمهای مخابرات نوری کارشناسی ارشد 12108017 آموزش الکترونیک برق مخابرات تخصصی 3 4 مهدی واعظی
5882 سیستمهای مخابرات نوری کارشناسی ارشد 12108017 آموزش الکترونیک برق مخابرات تخصصی 3 11 مهدی واعظی
5883 جانور شناسی عمومی - عملی کارشناسی 13161046 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 1 بيتا والي زاده
5884 جانور شناسی عمومی - عملی کارشناسی 13161046 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 2 بيتا والي زاده
5885 مبانی آنالیز عددی کارشناسی 10101111 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 131 زهره وحدانی
5886 ریاضی2 کارشناسی 11101106 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 118 زهره وحدانی
5887 رياضي عمومي 1 کارشناسی 11121095 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 119 زهره وحدانی
5888 پروژه * کارشناسی 10101217 علوم ریاضی آمار پروژه کارشناسی 3 114 علی اصغر ورسه ای
5889 مبانی هندسه کارشناسی 10101310 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 111 علی اصغر ورسه ای
5890 نظریه احتمال کارشناسی ارشد 11104043 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4 1 علی اصغر ورسه ای
5891 سمينار1(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104103 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 114 علی اصغر ورسه ای
5892 سمينار2(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104104 علوم ریاضی ریاضی کاربردی سمینار 2 114 علی اصغر ورسه ای
5893 سمینار کارشناسی ارشد 11104544 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 114 علی اصغر ورسه ای
5894 پروژه کارشناسی 11131055 علوم پایه زیست شناسی پروژه کارشناسی 2 5 حمید رضا وزیری
5895 زیست شناسی مولکولی تکمیلی کارشناسی 11131084 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 34 حمید رضا وزیری
5896 زیست شناسی سلولی کارشناسی 11132007 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 3 40 حمید رضا وزیری
5897 زیست شناسی مولکولی پیشرفته کارشناسی ارشد 11134006 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 1 حمید رضا وزیری
5898 سمينار 2 کارشناسی ارشد 19392024 پردیس بین الملل زیست شناسی سمینار 1 5 حمید رضا وزیری
5899 سمينار 1 کارشناسی ارشد 19392025 پردیس بین الملل زیست شناسی سمینار 1 5 حمید رضا وزیری
5900 زیست شناسی مولکولی پیشرفته کارشناسی ارشد 19395008 پردیس بین الملل زیست شناسی تخصصی 2 1 حمید رضا وزیری