# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5861 سمینار 2 کارشناسی ارشد 16104034 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی سمینار 2 1 علی رضا نیکویی
5862 نظریه و نقد ادبی در ایران و جهان اسلام تا دوره مشروطه کارشناسی ارشد 16109004 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 1 علی رضا نیکویی
5863 نظریه ها و نقد ادبی کارشناسی ارشد 161080051 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی پایه 2 1 علی رضا نیکویی
5864 نظریه ها و نقد ادبی کارشناسی ارشد 161080051 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی پایه 2 2 علی رضا نیکویی
5865 بهره برداری از جنگل کارشناسی 15101028 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 3 1 مهرداد نیکویی
5866 طرح آزمایشات منابع طبیعی کارشناسی ارشد 15104088 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 2 1 مهرداد نیکویی, جواد ترکمن
5867 ایمنی کار در جنگل کارشناسی ارشد 15104094 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 2 1 مهرداد نیکویی
5868 مدیریت پروژه کارشناسی ارشد 15104103 منابع طبیعی جنگلداری پروژه کارشناسی 2 1 مهرداد نیکویی
5869 پروژه(1) دکتری تخصصی 15106005 منابع طبیعی جنگلداری سمینار 1 1782 مهرداد نیکویی
5870 ارزیابی طراحی و اجرا در پروژه های جنگل دکتری تخصصی 15106009 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 2 1801 مهرداد نیکویی, رامین نقدی
5871 پروژه (2) دکتری تخصصی 15106027 منابع طبیعی جنگلداری سمینار 1 1852 مهرداد نیکویی
5872 آز.اپتیک کارشناسی 11111019 علوم پایه فیزیک عملی - تخصصی 2 1 زهرا نيکبخت کنارسري, عقیل رجبی
5873 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی 16252017 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی تخصصی 3 1 رکسانا نيکنامی
5874 اقتصاد بین الملل کارشناسی 16252054 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی تخصصی 2 1 رکسانا نيکنامی
5875 مطالعات منطقه ای جهان غرب کارشناسی 16252106 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی تخصصی 2 1 رکسانا نيکنامی
5876 اقتصاد بین الملل کارشناسی ارشد 16254037 ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی تخصصی 2 1 رکسانا نيکنامی
5877 پروژه تحقیقاتی کارشناسی 16161053 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی پروژه کارشناسی 3 10 حسين واحد چوکده
5878 آز فیزیک1 کارشناسی 12151005 فنی مشترک فنی عملی - عمومی 1 11 عاطفه واسع, رمضانعلی هاتف وحید
5879 تئوری پیشرفته مخابرات کارشناسی ارشد 12105002 فنی برق تخصصی 3 8 مهدی واعظی
5880 تئوری پیشرفته مخابرات کارشناسی ارشد 12105002 فنی برق تخصصی 3 11 مهدی واعظی