# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5861 روش های آموزش در ورزش کارشناسی 17101141 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 3 کاظم هژبری
5862 انتقالی کارشناسی 1 تخصصی 1 2 مهرعلی همتی نژاد
5863 سمينار در بازاريابي ورزشي کارشناسی ارشد 17107019 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی سمینار 2 2 مهرعلی همتی نژاد
5864 تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار در ورزش کارشناسی ارشد 19482014 پردیس بین الملل تربیت بدنی تخصصی 2 1 مهرعلی همتی نژاد
5865 سمینار در مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد 19482016 پردیس بین الملل تربیت بدنی سمینار 2 1 مهرعلی همتی نژاد
5866 تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش کارشناسی ارشد 171040000 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی تخصصی 2 1 مهرعلی همتی نژاد
5867 سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش کارشناسی ارشد 171040005 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی سمینار 2 1 مهرعلی همتی نژاد
5868 ریاضی 1 کارشناسی 12151007 فنی مشترک فنی تخصصی 3 3 محمد هوسمی
5869 ریاضی 2 کارشناسی 12151008 فنی مشترک فنی تخصصی 3 3 محمد هوسمی
5870 ریاضی 2 کارشناسی 12151008 فنی مشترک فنی تخصصی 3 9 محمد هوسمی
5871 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 منابع طبیعی عملی - عمومی 1 83 معصومه یابنده
5872 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 منابع طبیعی عملی - عمومی 1 84 معصومه یابنده
5873 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 منابع طبیعی عملی - عمومی 1 85 معصومه یابنده
5874 انتقالی کارشناسی 1 تخصصی 1 49 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5875 مبانی آنالیز عددی کارشناسی 10101111 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 111 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5876 پروژه * کارشناسی 10101217 علوم ریاضی آمار پروژه کارشناسی 3 110 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5877 روشهاي عددي در جبر خطي کارشناسی ارشد 10108006 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی تخصصی 4 1 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5878 حل عددی معادلات با مشتقات جزئی کارشناسی ارشد 11104050 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4 1 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5879 سمينار1(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104103 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 110 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی
5880 سمينار2(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104104 علوم ریاضی ریاضی کاربردی سمینار 2 110 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی