# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
561 تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی کارشناسی 17101282 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 94171028013 جواد مهربانی
562 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 11101044 فرشید مهردوست
563 کارآموزی کارشناسی 13221059 علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارآموزی 3 1 علیرضا مهرگان نیکو
564 اقتصاد کلان کارشناسی 16191007 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 سید رضا میر عسگری جیلدانی
565 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 1 محمدحسین میرابوطالبی
566 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 5 محمدحسین میرابوطالبی
567 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 9314241120 محمدحسین میرابوطالبی
568 شبیه سازی سیستمهای دینامیکی و کنترل کارشناسی 12131106 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9312137141 بهنام میری پور فرد
569 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 7 بهنام میری پور فرد
570 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 27 بهنام میری پور فرد
571 کارآموزی (1) کارشناسی 12141002 فنی نساجی کارآموزی 2 10 لیلا میوه ای
572 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 10 سيد محمد مير عبدالعظيمي
573 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 3 سيد علي مير ميران
574 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 4 سيد علي مير ميران
575 مبانی پردازش زبان و گفتار کارشناسی 12262113 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9312268110 سيد ابوالقاسم ميرروشندل
576 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 1 سيد ابوالقاسم ميرروشندل
577 مبانی پردازش زبان و گفتار کارشناسی 12262113 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 94012269027 سيد ابوالقاسم ميرروشندل
578 مبانی پردازش زبان و گفتار کارشناسی 12262113 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9212261126 سيد ابوالقاسم ميرروشندل
579 مبانی پردازش زبان و گفتار کارشناسی 12262113 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 94012269020 سيد ابوالقاسم ميرروشندل
580 ریاضیات عمومی 2 کارشناسی 10101102 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 10 لیلا نجار پیشه