# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
1 سوخت و احتراق پیشرفته کارشناسی ارشد 12134068 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
2 سوخت و احتراق پیشرفته دکتری تخصصی 12136320 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
3 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 111 محمد آذین فر
4 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 112 محمد آذین فر
5 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 113 محمد آذین فر
6 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 41 محمد آذین فر
7 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 42 محمد آذین فر
8 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 43 محمد آذین فر
9 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 44 محمد آذین فر
10 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 5 محمد آذین فر
11 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 1 محمد آرایشگر
12 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 2 محمد آرایشگر
13 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 3 محمد آرایشگر
14 عكاسي 1 کارشناسی 14121074 معماری و هنر گرافیک عملی - تخصصی 2 2 آتنا آرش
15 عکاسي 2 کارشناسی 14121075 معماری و هنر گرافیک عملی - تخصصی 2 1 آتنا آرش
16 تاریخ عمومی نقاشی (1) کارشناسی 14272010 معماری و هنر نقاشی تخصصی 2 1 پريسا آروند
17 تاریخ عمومی نقاشی (2) کارشناسی 14272011 معماری و هنر نقاشی تخصصی 2 1 پريسا آروند
18 کارگاه نقاشی سطح یک (2) کارشناسی 14272019 معماری و هنر نقاشی کارگاه تخصصی 6 2 پريسا آروند
19 تاریخ عمومی نقاشی 3 کارشناسی 14272020 معماری و هنر نقاشی تخصصی 2 1 پريسا آروند
20 کارگاه طراحی سطح سه (1) کارشناسی 14272029 معماری و هنر نقاشی کارگاه تخصصی 2 2 پريسا آروند