# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5721 مباحث پیشرفته در پیدایش، رده بندی وارزیابی خاکها دکتری تخصصی 13146018 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 2 1 نفیسه یغمائیان مهابادی
5722 مقدمات طراحی معماری 2 کارشناسی 14111035 معماری و هنر معماری تخصصی 5 1 ماجد یل درمیان
5723 ساختمان 2 و گزارش کارگاه کارشناسی 14111049 معماری و هنر معماری تخصصی 3 2 ماجد یل درمیان
5724 طرح نهایی کارشناسی 14111061 معماری و هنر معماری پروژه کارشناسی 6 13 ماجد یل درمیان
5725 اقتصاد مهندسی کارشناسی 12262135 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 2 محمدرضا یمقانی
5726 متون نظم (3)ق دوم :شاعران حوزه ادبی عراق کارشناسی 16102014 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 1 محمد کاظم یوسف پور
5727 متون نظم (3)ق دوم :شاعران حوزه ادبی عراق کارشناسی 16102014 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 2 محمد کاظم یوسف پور
5728 متون نظم (4)ق سوم :مثنوی معنوی(1) کارشناسی 16102019 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 1 محمد کاظم یوسف پور
5729 متون نظم غنایی کارشناسی 16102086 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 94016101002 محمد کاظم یوسف پور
5730 نظم فارسی 4- مثنوی کارشناسی ارشد 16104007 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 1 محمد کاظم یوسف پور
5731 تحقیق در متون فارسی (نظم) دکتری تخصصی 16106002 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 2 محمد کاظم یوسف پور
5732 ریاضیات عمومی 2 کارشناسی 10101102 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 122 الهام یوسفی مژدهه
5733 آز.فیزیولوژی جانوری کارشناسی 11132021 علوم پایه زیست شناسی عملی - تخصصی 1 40 ليلا ياوري, مرضیه کاردان
5734 آز.فیزیولوژی جانوری کارشناسی 11132021 علوم پایه زیست شناسی عملی - تخصصی 1 41 ليلا ياوري, مرضیه کاردان
5735 آز.فیزیولوژی جانوری کارشناسی 11132021 علوم پایه زیست شناسی عملی - تخصصی 1 42 ليلا ياوري, مرضیه کاردان
5736 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری کارشناسی 111311107 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 1 40 ليلا ياوري, راضیه عبداللهی خشت مسجدی
5737 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری کارشناسی 111311107 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 1 41 ليلا ياوري, راضیه عبداللهی خشت مسجدی
5738 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری کارشناسی 111311107 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 1 42 ليلا ياوري, راضیه عبداللهی خشت مسجدی
5739 کارآفرینی کارشناسی 18000000 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 1 محسن يوسفی پارسا