# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5701 شیمی آلی - عملی کارشناسی 13161033 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 7 آسیه یحیی زاده, كبری پيشگاه هادیان
5702 روش های نمونه گیری1 کارشناسی 10101517 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 111 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
5703 روش های نا پارامتری کارشناسی 10101519 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 111 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
5704 مبانی احتمال (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101112 علوم ریاضی آمار تخصصی 3 120 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
5705 نمونه گیری 1 کارشناسی 10101206 علوم ریاضی آمار تخصصی 3 111 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
5706 روشهای ناپارامتری کارشناسی 10101207 علوم ریاضی آمار تخصصی 3 111 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
5707 رگرسیون 1 کارشناسی 10101208 علوم ریاضی آمار تخصصی 3 111 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
5708 احتمال 1 (ریاضیات و کاربردها) کارشناسی 10101306 علوم ریاضی آمار تخصصی 3 112 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
5709 جامعه شناسی آموزش و پ‍رورش کارشناسی 16151036 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی تخصصی 2 1 علی یعقوبی چوبری
5710 جامعه شناسی آموزش و پ‍رورش کارشناسی 16151036 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی تخصصی 2 2 علی یعقوبی چوبری
5711 کار تحقیقی کارشناسی 16151061 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی پروژه کارشناسی 4 6 علی یعقوبی چوبری
5712 جامعه شناسی معرفتی کارشناسی ارشد 16154011 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی تخصصی 2 10 علی یعقوبی چوبری
5713 سمینار- جامعه شناسی شهری و روستائی و خانواده و عشایر کارشناسی ارشد 16154020 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی سمینار 2 2 علی یعقوبی چوبری
5714 شناسایی و تهیه نقشه خاک -ن کارشناسی 13141145 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 2 1 نفیسه یغمائیان مهابادی
5715 شناسایی و تهیه نقشه خاک-ع کارشناسی 13141146 علوم کشاورزی خاکشناسی عملی - تخصصی 1 1 نفیسه یغمائیان مهابادی
5716 شناسایی و تهیه نقشه خاک-ع کارشناسی 13141146 علوم کشاورزی خاکشناسی عملی - تخصصی 1 2 نفیسه یغمائیان مهابادی
5717 مهارت آموزی 2 تخصصی کارشناسی 13141147 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 2 5 نفیسه یغمائیان مهابادی
5718 کارورزی2 کارشناسی 13141174 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 9 نفیسه یغمائیان مهابادی
5719 ارزیابی تناسب اراضی کارشناسی ارشد 13144068 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 3 1 نفیسه یغمائیان مهابادی
5720 سمینار دکتری تخصصی 13146013 علوم کشاورزی خاکشناسی سمینار 1 2 نفیسه یغمائیان مهابادی