# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
21 طرح و رساله نهائی کارشناسی 14272038 معماری و هنر نقاشی پروژه کارشناسی 8 5 پريسا آروند
22 شیمی تجزیه 3 کارشناسی 11121114 علوم پایه شیمی تخصصی 3 1 مجید آروند
23 سمینارارشد شیمی کارشناسی ارشد 11124053 علوم پایه شیمی سمینار 1 10 مجید آروند
24 نانوشیمی تجزیه ای کارشناسی ارشد 11124161 علوم پایه شیمی تخصصی 3 1 مجید آروند
25 سمینار1دکتری شیمی دکتری تخصصی 11126013 علوم پایه شیمی سمینار 1 9722 مجید آروند
26 نانو شیمی تجزیه ای تجمیع کارشناسی ارشد 19422029 پردیس بین الملل شیمی تخصصی 3 10 مجید آروند
27 اصول سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی 14101055 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 1 1 سید رضا آزاده
28 جغرافياي شهري کارشناسی 14101058 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 سید رضا آزاده
29 کارگاه شهرسازی 2 کارشناسی 14101070 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 5 2 سید رضا آزاده
30 پروژه نهایی کارشناسی 14101077 معماری و هنر شهرسازی پروژه کارشناسی 6 8 سید رضا آزاده
31 کاربرد رایانه در شهرسازی کارشناسی 14101080 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 1 1 سید رضا آزاده
32 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری کارشناسی 14102045 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 سید رضا آزاده
33 کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی کارشناسی 12123049 فنی مهندسی شیمی عملی - تخصصی 1 1 میثم آزادیان
34 سمینار کارشناسی ارشد 1931001 پردیس بین الملل حقوق سمینار 2 11 حسین آقا بابایی
35 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 1931007 پردیس بین الملل حقوق تخصصی 2 10 حسین آقا بابایی
36 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 1931007 پردیس بین الملل حقوق تخصصی 2 9 حسین آقا بابایی
37 جرم شناسی کارشناسی ارشد 1931012 پردیس بین الملل حقوق تخصصی 2 10 حسین آقا بابایی
38 جرم شناسی کارشناسی ارشد 16184012 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 3 حسین آقا بابایی
39 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 16184013 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی
40 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 16184013 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 2 حسین آقا بابایی