# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
21 انتقالی کارشناسی 1 تخصصی 1 111 پريسا آروند
22 تاریخ عمومی نقاشی (2) کارشناسی 14272011 معماری و هنر نقاشی تخصصی 2 1 پريسا آروند
23 کارگاه نقاشی سطح یک (1) کارشناسی 14272014 معماری و هنر نقاشی تخصصی 4 1 پريسا آروند
24 الکتروشیمی تجزیه ای کارشناسی ارشد 11124047 علوم پایه شیمی تخصصی 3 1 مجید آروند
25 الکتروشیمی تجزیه ای کارشناسی ارشد 11124047 علوم پایه شیمی تخصصی 3 100 مجید آروند
26 سمینارارشد شیمی کارشناسی ارشد 11124053 علوم پایه شیمی سمینار 1 23 مجید آروند
27 کارگاه شهرسازی 2 کارشناسی 14101070 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 5 2 سید رضا آزاده
28 پروژه نهایی کارشناسی 14102007 معماری و هنر شهرسازی پروژه کارشناسی 6 8 سید رضا آزاده
29 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری کارشناسی 14102045 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 سید رضا آزاده
30 ریاضیات عمومی کارشناسی 13161001 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 3 1 رکسانا آسایش
31 پروژه * کارشناسی 10101217 علوم ریاضی آمار پروژه کارشناسی 3 111 اسداله آسرایی
32 سمينار1(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104103 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 111 اسداله آسرایی
33 سمينار2(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104104 علوم ریاضی ریاضی کاربردی سمینار 2 111 اسداله آسرایی
34 سمینار کارشناسی ارشد 11104544 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 111 اسداله آسرایی
35 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 1931007 پردیس بین الملل حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی
36 حقوق جزای اختصاصی (1) کارشناسی ارشد 16184006 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 2 حسین آقا بابایی
37 جرم شناسی کارشناسی ارشد 16184012 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی
38 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 16184013 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی
39 سمینار کارشناسی ارشد 16184022 ادبیات و علوم انسانی حقوق سمینار 1 1952 حسین آقا بابایی
40 حقوق جزاي اختصاصي کارشناسی ارشد 19310003 پردیس بین الملل حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی