# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
21 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 1 هادي احمدي
22 دانش خانواده و جمعيت کارشناسی 16211003 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی عمومی 2 3 فاطمه اسدی
23 دانش خانواده و جمعيت کارشناسی 16211003 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی عمومی 2 1 فاطمه اسدی
24 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 25 حسن اسدی گیلاکجانی
25 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 7 صفورا اسدي
26 اقتصاد کشاورزی کارشناسی 13161019 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 3 94013101014 رضا اسفنجاری
27 مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی 13231042 علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی تخصصی 3 94013231019 رضا اسفنجاری
28 مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی 13231042 علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی تخصصی 3 94013231016 رضا اسفنجاری
29 اقتصاد کشاورزی کارشناسی 13161019 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 3 94013101009 رضا اسفنجاری
30 اقتصاد کشاورزی کارشناسی 13161019 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 3 94131211001 رضا اسفنجاری
31 اقتصاد کشاورزی کارشناسی 13161019 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 3 94013101005 رضا اسفنجاری
32 مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی 13231042 علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی تخصصی 3 94013231002 رضا اسفنجاری
33 پايگاه داده ها کارشناسی 10101413 علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی تخصصی 3 94010121008 صادق اسکندری
34 برنامه نویسی کامپیوتر کارشناسی 11101114 علوم پایه تخصصی 3 1 صادق اسکندری
35 فیزیک لیزر کارشناسی 11111228 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94111120017 منصور اسلامی
36 فیزیک لیزر کارشناسی 11111228 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94111120008 منصور اسلامی
37 فیزیک لیزر کارشناسی 11111228 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94111120005 منصور اسلامی
38 لیزر کارشناسی 11111028 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 9311114133 منصور اسلامی
39 طراحی سازه های آبی(1) کارشناسی 13131136 علوم کشاورزی آبیاری تخصصی 2 9313135125 مهدی اسماعیلی ورکی
40 کارورزی 1 کارشناسی 13131152 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 3 10 مهدی اسماعیلی ورکی