# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
21 انتقالی کارشناسی 1 پایه 1 111 پريسا آروند
22 تاریخ عمومی نقاشی (2) کارشناسی 14272011 معماری و هنر نقاشی تخصصی 2 1 پريسا آروند
23 کارگاه نقاشی سطح یک (1) کارشناسی 14272014 معماری و هنر نقاشی تخصصی 4 1 پريسا آروند
24 انتقالی کارشناسی ارشد 2 پردیس بین الملل پایه 1 11121018 مجید آروند
25 الکتروشیمی تجزیه ای کارشناسی ارشد 11124047 علوم پایه شیمی تخصصی 3 1 مجید آروند
26 الکتروشیمی تجزیه ای کارشناسی ارشد 11124047 علوم پایه شیمی تخصصی 3 100 مجید آروند
27 سمینارارشد شیمی کارشناسی ارشد 11124053 علوم پایه شیمی سمینار 1 23 مجید آروند
28 کارگاه شهرسازی 2 کارشناسی 14101070 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 5 2 سید رضا آزاده
29 پروژه نهایی کارشناسی 14102007 معماری و هنر شهرسازی پروژه کارشناسی 6 8 سید رضا آزاده
30 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری کارشناسی 14102045 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 سید رضا آزاده
31 جداسازی چند جزئی پیشرفته ارشد مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 12122060 فنی مهندسی شیمی تخصصی 3 3 میثم آزادیان
32 ترموديناميک 1 مهندسي شيمي کارشناسی 12123015 فنی مهندسی شیمی تخصصی 3 3 میثم آزادیان
33 ریاضیات عمومی کارشناسی 13161001 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 3 1 رکسانا آسایش
34 انتقالی کارشناسی 1 پایه 1 206 حسین آقا بابایی
35 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 1931007 پردیس بین الملل حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی
36 حقوق جزای اختصاصی (1) کارشناسی ارشد 16184006 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 2 حسین آقا بابایی
37 جرم شناسی کارشناسی ارشد 16184012 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی
38 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 16184013 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی
39 سمینار کارشناسی ارشد 16184022 ادبیات و علوم انسانی حقوق سمینار 1 1952 حسین آقا بابایی
40 حقوق جزاي اختصاصي کارشناسی ارشد 19310003 پردیس بین الملل حقوق تخصصی 2 1 حسین آقا بابایی