# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
241 زبان تخصصي کارشناسی 12262079 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 2 1 نسيم ارشد
242 برنامه نویسی کامپیوتر کارشناسی 12151004 فنی مشترک فنی تخصصی 3 3 نسيم ارشد
243 برنامه نویسی کامپیوتر کارشناسی 12151004 فنی مشترک فنی تخصصی 3 4 نسيم ارشد
244 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 101 محمدرضا ارقند
245 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 103 محمدرضا ارقند
246 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 101 محمدرضا ارقند
247 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 103 محمدرضا ارقند
248 شيمي عمومي-ن کارشناسی 13162002 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عمومی 2 2 سیده آزاده اسداللهی
249 دانش خانواده و جمعيت کارشناسی 18101025 فنی مشترک فنی عمومی 2 23 فاطمه اسدی
250 دانش خانواده و جمعيت کارشناسی 18101025 فنی مشترک فنی عمومی 2 41 فاطمه اسدی
251 دانش خانواده و جمعيت کارشناسی 18101025 فنی مشترک فنی عمومی 2 42 فاطمه اسدی
252 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 73 فاطمه اسدی
253 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 32 فاطمه اسدی
254 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 36 فاطمه اسدی
255 انسان در اسلام کارشناسی 18101002 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 34 فاطمه اسدی
256 مکانيک محيط هاي پيوسته1 کارشناسی ارشد 12138002 آموزش الکترونیک مکانیک تخصصی 3 1 حسن اسدی گیلاکجانی
257 مکانيک محيط هاي پيوسته1 کارشناسی ارشد 12138101 آموزش الکترونیک مکانیک تخصصی 3 1 حسن اسدی گیلاکجانی
258 مکانیک محیط پیوسته 1( طراحی کاربردی ) کارشناسی ارشد 12134002 مهندسی مکانیک طراحی جامدات تخصصی 3 1 حسن اسدی گیلاکجانی
259 مقاومت مصالح 1 کارشناسی 12131009 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 1 حسن اسدی گیلاکجانی
260 مقاومت مصالح 2 کارشناسی 12131019 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 2 1 حسن اسدی گیلاکجانی