# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
241 کار آموزی کارشناسی 12151013 فنی مشترک فنی کارآموزی 2 8 فرشته رئوف
242 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 13151017 بابک ربیعی
243 کارآموزی کارشناسی 20110064 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 5 شهروز رجب زاده
244 تاریخ ادبیات دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی کارشناسی 16111125 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 94016112102 فرهاد رجبی
245 تاریخ ادبیات دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی کارشناسی 16111125 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 94016112024 فرهاد رجبی
246 نحو 6 کارشناسی 16111126 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 9316112128 فرهاد رجبی
247 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 17101004 فرهاد رحمانی نیا
248 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16151008 محمد مهدی رحمتی
249 کارآموزی کارشناسی 20130131 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی کارآموزی 1 6 آرمین رحمتی دروازی
250 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 11111014 حمید رحیم پور سلیمانی
251 کارآموزی کارشناسی 13282072 علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارآموزی 3 1 فاطمه رحیمی اجدادی
252 متون ننظم دوره معاصر 2 کارشناسی 16111136 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 94016112024 سیده اکرم رخشنده نیا
253 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 14 جواد رزاقی
254 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16171021 سجاد رضائی
255 انتقالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی کارشناسی 111111 ادبیات و علوم انسانی مشترک علوم انسانی عمومی 4 14 یاسر رضائی پیته نوئی
256 ریاضی2 کارشناسی 11101106 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 1 زهرا رضازاده رحیم آبادی
257 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 5 رضا رضوانی توچاهی
258 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 13 احمد رضی
259 طرح آزمایشات کشاورزی کارشناسی 13161025 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 3 94013121014 فرجاد رفيعی
260 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16191009 اسماعیل رمضانپور