# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
241 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 122658111 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 1481 حمید رضا احمدی فر
242 شيمي مواد غذايي 2 کارشناسی 13221056 علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی تخصصی 2 1 زهرا احمدیان
243 زمین شناسی مهندسی کارشناسی 20102030 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
244 مکانيک خاک کارشناسی 20102054 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 هادي احمدي
245 روش های اجرای ساختمان کارشناسی 20102061 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
246 پروژه راهسازی کارشناسی 20102063 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران پروژه کارشناسی 1 1 هادي احمدي
247 روسازی راه کارشناسی 20102064 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
248 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 14 هادي احمدي
249 راه آهن کارشناسی 20102075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
250 کاربرد کامپیوتر در ژئوتکنیک کارشناسی 20102181 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
251 بانکداري الکترونيک کارشناسی ارشد 122658102 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1 فاطمه احمدي آبکنار
252 انتقالی کارشناسی 1 پایه 1 7 حمید اراضی
253 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 4 حمید اراضی
254 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 5 حمید اراضی
255 بیو شیمی و تغذیه ورزشی کارشناسی 17101276 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 1 حمید اراضی
256 مواد ارگوژنيک در ورزش کارشناسی ارشد 17107039 تربیت بدنی و علوم ورزشی تخصصی 2 1 حمید اراضی
257 مواد ارگوژنیک در ورزش کارشناسی ارشد 19486011 پردیس بین الملل تربیت بدنی تخصصی 2 1 حمید اراضی
258 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 101 محمدرضا ارقند
259 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 103 محمدرضا ارقند
260 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 103 محمدرضا ارقند