# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
221 نامشخص 12260005 1 حمید رضا احمدی فر
222 معماری کامپیوتر کارشناسی 12262010 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
223 ریزپردازنده 1 کارشناسی 12262014 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3.667 1 حمید رضا احمدی فر
224 کارآموزی - نرم افزار کارشناسی 12262030 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 2 1 حمید رضا احمدی فر
225 پروژه کارشناسی 12262054 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 2 حمید رضا احمدی فر
226 ریزپردازنده 2 کارشناسی 12262057 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9112262130 حمید رضا احمدی فر
227 سیستم های توزیعی کارشناسی 12262067 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
228 معماري کامپيوتر کارشناسی 12262082 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
229 ريزپردازنده و زبان اسمبلي کارشناسی 12262087 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
230 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 1 حمید رضا احمدی فر
231 پروژه نرم افزار کامپیوتر کارشناسی 12262101 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 2 حمید رضا احمدی فر
232 سیستمهای توزیع شده کارشناسی ارشد 12263909 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
233 سمینار کارشناسی ارشد 12263914 فنی مهندسی کامپیوتر سمینار 2 1 حمید رضا احمدی فر
234 سيستم هاي توزيع شده کارشناسی ارشد 12265801 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
235 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 12265813 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 2 حمید رضا احمدی فر
236 پردازنده های شبکه ای کارشناسی ارشد 12265818 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1681 حمید رضا احمدی فر
237 سمينار کارشناسی ارشد 12265820 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 1 حمید رضا احمدی فر
238 سيستم هاي توزيع شده کارشناسی ارشد 12268010 آموزش الکترونیک کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
239 سمينار کارشناسی ارشد 12268020 آموزش الکترونیک کامپیوتر سمینار 2 1 حمید رضا احمدی فر
240 سمينار کارشناسی ارشد 19357001 پردیس بین الملل فنآوری اطلاعات سمینار 2 9 حمید رضا احمدی فر