# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
221 پروژه کارشناسی 12262054 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 2 حمید رضا احمدی فر
222 ریزپردازنده 2 کارشناسی 12262057 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9112262130 حمید رضا احمدی فر
223 سیستم های توزیعی کارشناسی 12262067 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
224 معماري کامپيوتر کارشناسی 12262082 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
225 ريزپردازنده و زبان اسمبلي کارشناسی 12262087 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
226 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 1 حمید رضا احمدی فر
227 پروژه نرم افزار کامپیوتر کارشناسی 12262101 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 2 حمید رضا احمدی فر
228 سیستمهای توزیع شده کارشناسی ارشد 12263909 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
229 سمینار کارشناسی ارشد 12263914 فنی مهندسی کامپیوتر سمینار 2 1 حمید رضا احمدی فر
230 سيستم هاي توزيع شده کارشناسی ارشد 12265801 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
231 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 12265813 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 2 حمید رضا احمدی فر
232 پردازنده های شبکه ای کارشناسی ارشد 12265818 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1681 حمید رضا احمدی فر
233 سمينار کارشناسی ارشد 12265820 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 1 حمید رضا احمدی فر
234 سيستم هاي توزيع شده کارشناسی ارشد 12268010 آموزش الکترونیک کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
235 سمينار کارشناسی ارشد 12268020 آموزش الکترونیک کامپیوتر سمینار 2 1 حمید رضا احمدی فر
236 سیستم های توزیع شده کارشناسی ارشد 19357009 پردیس بین الملل مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
237 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 122658111 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 1481 حمید رضا احمدی فر
238 شيمي مواد غذايي 2 کارشناسی 13221056 علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی تخصصی 2 1 زهرا احمدیان
239 زمین شناسی مهندسی کارشناسی 20102030 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
240 مکانيک خاک کارشناسی 20102054 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 هادي احمدي