# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
221 شیمی عمومی کارشناسی 15101069 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 3 1 علي احمدي ارکمي
222 شیمی عمومی-نظری کارشناسی 15112003 منابع طبیعی شیلات تخصصی 2 6 علي احمدي ارکمي
223 جلسه بحث کارشناسی 15121017 منابع طبیعی محیط زیست سمینار 1 5 علي احمدي ارکمي
224 شیمی عمومی-نظری کارشناسی 15121070 منابع طبیعی محیط زیست تخصصی 2 4 علي احمدي ارکمي
225 شیمی محیط زیست کارشناسی 15127003 منابع طبیعی محیط زیست تخصصی 2 4 علي احمدي ارکمي
226 پایش و کنترل آلودگی هوا کارشناسی ارشد 15129003 منابع طبیعی محیط زیست تخصصی 2 1 علي احمدي ارکمي
227 اصول و مبانی تنظیم بودجه دولتی کارشناسی 16231028 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 3 آسیه ادارکی
228 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت کارشناسی 16231059 ادبیات و علوم انسانی اقتصاد و حسابداری تخصصی 2 1 آسیه ادارکی
229 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت کارشناسی 16231059 ادبیات و علوم انسانی اقتصاد و حسابداری تخصصی 2 2 آسیه ادارکی
230 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 4 حمید اراضی
231 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 5 حمید اراضی
232 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 6 حمید اراضی
233 بیو شیمی و تغذیه ورزشی کارشناسی 17101276 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 1213 حمید اراضی
234 بیو شیمی و تغذیه ورزشی کارشناسی 17101276 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 94171028101 حمید اراضی
235 فعالیت بدنی و پیش گیری از بیماری های مزمن و ناتوانی کارشناسی ارشد 17105079 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش تخصصی 2 1 حمید اراضی
236 مواد ارگوژنيک در ورزش کارشناسی ارشد 17107039 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی تخصصی 2 1 حمید اراضی
237 مواد ارگوژنيک در ورزش کارشناسی ارشد 17107039 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی تخصصی 2 9721 حمید اراضی
238 مواد ارگوژنیک در ورزش کارشناسی ارشد 19486011 پردیس بین الملل تربیت بدنی تخصصی 2 10 حمید اراضی
239 فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی تجمیع کارشناسی ارشد 19491012 پردیس بین الملل تربیت بدنی تخصصی 2 10 حمید اراضی
240 ساختمانهاي داده کارشناسی 12262076 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 نسيم ارشد