# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
201 مسکن کارشناسی 14101074 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
202 پروژه نهایی کارشناسی 14102007 معماری و هنر شهرسازی پروژه کارشناسی 6 5 حسن احمدی
203 روشهاي برنامه ريزي منطقه اي کارشناسی ارشد 14104013 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
204 اقتصاد منطقه اي کارشناسی ارشد 14104014 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
205 برنامه ریزی مسکن کارشناسی ارشد 14105006 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
206 تجارب برنامه ریزی شهری ایران کارشناسی ارشد 14105007 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
207 کارگاه برنامه ریزی شهری 2 کارشناسی ارشد 14105009 معماری و هنر شهرسازی عملی - تخصصی 3 1 حسن احمدی
208 نظریه گراف و کاربردها (کهاد) کارشناسی 10101321 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 122 فاطمه احمدی
209 نظریه گراف و کاربردها (کهاد) کارشناسی 10101321 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 123 فاطمه احمدی
210 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 72 فاطمه احمدی
211 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 73 فاطمه احمدی
212 زبان خارجی کارشناسی 11141007 علوم پایه مشترک علوم پایه عمومی 3 123 محمد رضا احمدی
213 روشهاي پيشرفته در شناسايي واندازه گيري خواص نانو مواد کارشناسی ارشد 12164001 فنی مهندسی شیمی تخصصی 3 1 احمد احمدی دریا کناری, شاهد حسن پور
214 پروژه * کارشناسی 10101217 علوم ریاضی آمار پروژه کارشناسی 3 123 داوود احمدی دستجردی
215 هندسه منیفلد 1 کارشناسی ارشد 11104003 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4 1 داوود احمدی دستجردی
216 دستگاههای دینامیکی1 کارشناسی ارشد 11104016 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4 1 داوود احمدی دستجردی
217 سمينار1(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104103 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 123 داوود احمدی دستجردی
218 سمينار2(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104104 علوم ریاضی ریاضی کاربردی سمینار 2 123 داوود احمدی دستجردی
219 سمینار کارشناسی ارشد 11104544 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 123 داوود احمدی دستجردی
220 نامشخص 12260005 1 حمید رضا احمدی فر