# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
201 فیزیک اتمی و ملکولی کارشناسی 11111227 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94111120032 الهام حسینی لپاسر
202 مکانیک کوانتومی 2 کارشناسی 11111220 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94011114023 الهام حسینی لپاسر
203 طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 کارشناسی 12131130 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9312137141 امین حقیقی پشتیری
204 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 3 امین حقیقی پشتیری
205 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 17 امین حقیقی پشتیری
206 کارآموزی کارشناسی 13101039 علوم کشاورزی باغبانی کارآموزی 2 3 یوسف حمید اوغلی
207 متره و برآورد و پروژه کارشناسی 12111124 فنی عمران عملی - عمومی 1 1 ناصر حمیدزاده
208 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 19 ناصر حمیدزاده
209 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 11131054 بهروز حیدری
210 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 8 علی حیدری
211 کارورزی 1 کارشناسی 13131152 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 3 11 محمد رضا خالدیان
212 کارآموزی کارشناسی 13131151 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 6 11 محمد رضا خالدیان
213 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 8 اسماعیل خالقی
214 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 15151007 مهرداد خانمحمدی
215 کارآموزی کارشناسی 13282072 علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارآموزی 3 4 مهدی خانی
216 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 15 حسین خدابنده
217 کارآموزی (1) کارشناسی 12141002 فنی نساجی کارآموزی 2 2 اکبر خداپرست حقی
218 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 2 مریم خلیلی راد
219 ریاضی عمومی1 کارشناسی 10101501 علوم ریاضی علوم کامپیوتر تخصصی 4 10 مینو خوش اقبال قرابایی
220 بیوشیمی موادغذایی کارشناسی 12123082 فنی مهندسی شیمی تخصصی 2 9312123101 غلام خیاطی