# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
201 پردازش موازي کارشناسی ارشد 12268023 آموزش الکترونیک کامپیوتر تخصصی 3 6 حمید رضا احمدی فر
202 سیستم های توزیع شده کارشناسی ارشد 19357009 پردیس بین الملل مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 19357 حمید رضا احمدی فر
203 کارگاه کامپیوتر کارشناسی 12262074 فنی مهندسی کامپیوتر عملی - تخصصی 1 4 شميمه احمدی نژاد
204 کنترل کیفیت مواد غذایی کارشناسی 13221065 علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی تخصصی 3 1 زهرا احمدیان
205 زمین شناسی مهندسی کارشناسی 20102030 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
206 مکانيک خاک کارشناسی 20102054 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 هادي احمدي
207 روش های اجرای ساختمان کارشناسی 20102061 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
208 پروژه راهسازی کارشناسی 20102063 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران عملی - تخصصی 1 1 هادي احمدي
209 روسازی راه کارشناسی 20102064 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
210 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 2 هادي احمدي
211 راه آهن کارشناسی 20102075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 94020100005 هادي احمدي
212 راه آهن کارشناسی 20102075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 94020100006 هادي احمدي
213 راه آهن کارشناسی 20102075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 94020100008 هادي احمدي
214 راه آهن کارشناسی 20102075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 94020100013 هادي احمدي
215 راه آهن کارشناسی 20102075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 94020100019 هادي احمدي
216 راه آهن کارشناسی 20102075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 94020100034 هادي احمدي
217 پروژه تخصصی کارشناسی 20102104 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران پروژه کارشناسی 3 1 هادي احمدي
218 کاربرد کامپیوتر در ژئوتکنیک کارشناسی 20102181 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 هادي احمدي
219 ماشين آلات ساختماني در راهسازي کارشناسی 20102124 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 2 94020100006 هادي احمدي
220 ماشين آلات ساختماني در راهسازي کارشناسی 20102124 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 2 94020100011 هادي احمدي