# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
181 شیمی صنعتی2 کارشناسی 11121055 علوم پایه شیمی تخصصی 2 9311123103 ناز چائي بخش لنگرودي
182 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16151007 حسن چاوشیان
183 کارآموزی کارشناسی 13101039 علوم کشاورزی باغبانی کارآموزی 2 1 عبداله حاتم زاده
184 فارسی کارشناسی 11141006 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی عمومی 3 2 سميه حاجتي
185 کارآموزی کارشناسی 13121025 علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارآموزی 2 2 جلیل حاجی زاده
186 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 5 غلامحسین حامدی
187 کارآموزی کارشناسی 16190048 ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارآموزی 4 2 مهدي حسام
188 کارآموزی کارشناسی 20110064 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 3 سيدعبدالرضا حسام محسني
189 مهندسی اینترنت کارشناسی 20110059 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 94020111029 سيدعبدالرضا حسام محسني
190 سیستم های اطلاعات مدیریت کارشناسی 20110089 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 94020111025 سيدعبدالرضا حسام محسني
191 مدار هاي الکتريکي کارشناسی 20110038 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 94020111011 سيدعبدالرضا حسام محسني
192 کارآموزی کارشناسی 13101039 علوم کشاورزی باغبانی کارآموزی 2 2 معظم حسن پوراصیل
193 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 15101002 ایرج حسن زاد
194 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 6 رضا حسن زاده پاک رضایی
195 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 12 ایمان حسین پور بابایی
196 کارآموزی کارشناسی 13121025 علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارآموزی 2 8 رضا حسینی
197 فیزیک الکترونیک کارشناسی 12101138 فنی برق تخصصی 3 93121015185 سید محسن حسینی
198 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 7 سید محسن حسینی
199 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر کارشناسی 16111020 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 9216112109 سید اسماعیل حسینی اجداد
200 تاریخ ادبیات دوره عباسی اول کارشناسی 16111011 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 9216112111 سید اسماعیل حسینی اجداد