# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
181 روش تحقیق در روانشناسی کارشناسی 16171010 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
182 ارزشیابی شخصیت کارشناسی 16171027 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
183 روشهای تحقیق در روانشناسی کارشناسی ارشد 16174002 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
184 روشهای پیشرفته آماری کارشناسی ارشد 16174013 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
185 سازه های نو کارشناسی ارشد 19321008 پردیس بین الملل معماری تخصصی 2 1 سید داود اجاق زاده محمدی
186 پروژه کارشناسی 13151022 علوم کشاورزی زراعت پروژه کارشناسی 2 10 سّید محمّد رضا احتشامی
187 زراعت ارگانیک دکتری تخصصی 13154055 علوم کشاورزی زراعت تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی, مجید مجیدیان
188 رابطه آب خاک گیاه- نظری کارشناسی 13161091 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی
189 رابطه آب خاک گیاه-عملی کارشناسی 13161092 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 1 سّید محمّد رضا احتشامی
190 رابطه آب خاک گیاه-عملی کارشناسی 13161092 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 2 سّید محمّد رضا احتشامی
191 سمينار2 کارشناسی ارشد 13211911 علوم کشاورزی علوم و تکنولوژی بذر سمینار 1 1 سّید محمّد رضا احتشامی
192 سلامت بذر کارشناسی ارشد 13219104 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی عملی - تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی
193 سمينار کارشناسی ارشد 13219107 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی سمینار 1 1 سّید محمّد رضا احتشامی
194 ریاضی فیزیک 1 کارشناسی 11111012 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 111 مهنام احمدنژاد
195 فیزیک پایه 1 کارشناسی 11130003 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 4 111 مهنام احمدنژاد
196 انتقالی کارشناسی 1 پایه 1 452 حسن احمدی
197 روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945005 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 3 1 حسن احمدی
198 اقتصاد منطقه اي کارشناسی ارشد 1945008 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 2 1 حسن احمدی
199 برنامه ريزي کاربري زمين کارشناسی ارشد 1945013 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 2 1 حسن احمدی
200 اقتصاد شهري کارشناسی 14101059 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی