# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
181 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسی 12131090 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک عملی - تخصصی 1 4 غلامرضا احمدی
182 ریاضیات عمومی 3 کارشناسی 10101103 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 121 فاطمه احمدی
183 ریاضی عمومی2 کارشناسی 10101502 علوم ریاضی آمار تخصصی 4 131 فاطمه احمدی
184 ریاضی 2 کارشناسی 12151008 فنی مشترک فنی تخصصی 3 133 فاطمه احمدی
185 پروژه کارشناسی ارشد 12164008 فنی نساجی تخصصی 6 1 احمد احمدی دریا کناری
186 نانو الکتریک کارشناسی ارشد 12164011 فنی نساجی تخصصی 2 1 احمد احمدی دریا کناری
187 نانو مواد 2 کارشناسی ارشد 12164003 فنی نانو فنآوری تخصصی 3 1 احمد احمدی دریا کناری
188 سمینار کارشناسی ارشد 12164007 فنی نانو فنآوری سمینار 2 1 احمد احمدی دریا کناری
189 توابع مختلط کارشناسی 10101331 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 111 داوود احمدی دستجردی
190 سمینار کارشناسی ارشد 11104544 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 123 داوود احمدی دستجردی
191 نظریه مقدماتی ارگودیک دکتری تخصصی 11106036 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4 1 داوود احمدی دستجردی
192 دستگاههای دینامیکی1 کارشناسی ارشد 11104016 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4 1 داوود احمدی دستجردی
193 حساب کامپیوتری کارشناسی ارشد 12260005 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
194 سمینار کارشناسی ارشد 12260007 فنی مهندسی کامپیوتر سمینار 2 5 حمید رضا احمدی فر
195 معماري کامپيوتر کارشناسی 12262082 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
196 ريزپردازنده و زبان اسمبلي کارشناسی 12262087 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 2 حمید رضا احمدی فر
197 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 2 حمید رضا احمدی فر
198 پروژه نرم افزار کامپیوتر کارشناسی 12262101 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 4 حمید رضا احمدی فر
199 سیستمهای توزیع شده کارشناسی ارشد 12263909 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر
200 سيستم هاي توزيع شده کارشناسی ارشد 12268010 آموزش الکترونیک کامپیوتر تخصصی 3 1 حمید رضا احمدی فر