# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
181 روشهای پیشرفته آماری کارشناسی ارشد 16174013 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
182 سازه های نو کارشناسی ارشد 19321008 پردیس بین الملل معماری تخصصی 2 1 سید داود اجاق زاده محمدی
183 پروژه کارشناسی 13151022 علوم کشاورزی زراعت پروژه کارشناسی 2 10 سّید محمّد رضا احتشامی
184 زراعت ارگانیک دکتری تخصصی 13154055 علوم کشاورزی زراعت تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی, مجید مجیدیان
185 رابطه آب خاک گیاه- نظری کارشناسی 13161091 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی
186 رابطه آب خاک گیاه-عملی کارشناسی 13161092 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 1 سّید محمّد رضا احتشامی
187 رابطه آب خاک گیاه-عملی کارشناسی 13161092 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 2 سّید محمّد رضا احتشامی
188 سمينار2 کارشناسی ارشد 13211911 علوم کشاورزی علوم و تکنولوژی بذر سمینار 1 1 سّید محمّد رضا احتشامی
189 سلامت بذر کارشناسی ارشد 13219104 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی عملی - تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی
190 سمينار کارشناسی ارشد 13219107 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی سمینار 1 1 سّید محمّد رضا احتشامی
191 ریاضی فیزیک 1 کارشناسی 11111012 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 111 مهنام احمدنژاد
192 فیزیک پایه 1 کارشناسی 11130003 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 4 111 مهنام احمدنژاد
193 انتقالی کارشناسی 1 تخصصی 1 452 حسن احمدی
194 روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945005 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 3 1 حسن احمدی
195 اقتصاد منطقه اي کارشناسی ارشد 1945008 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 2 1 حسن احمدی
196 برنامه ريزي کاربري زمين کارشناسی ارشد 1945013 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 2 1 حسن احمدی
197 اقتصاد شهري کارشناسی 14101059 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
198 مسکن کارشناسی 14101074 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
199 پروژه نهایی کارشناسی 14102007 معماری و هنر شهرسازی پروژه کارشناسی 6 5 حسن احمدی
200 روشهاي برنامه ريزي منطقه اي کارشناسی ارشد 14104013 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی