# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
1 موتور های احتراق داخلی کارشناسی ارشد 12134321 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
2 موتور های احتراق داخلی دکتری تخصصی 12136321 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
3 ترمودینامیک 2 کارشناسی 12131012 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 2 کاظم آتشکاری
4 پروژه پايانی کارشناسی 12131221 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک پروژه کارشناسی 3 19901 کاظم آتشکاری
5 زبان خارجی کارشناسی 12151023 فنی مشترک فنی عمومی 3 9 شبنم آذرمي موفق
6 زبان انگليسي کارشناسی 13161098 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عمومی 3 1 شبنم آذرمي موفق
7 سازه های فولادی 1 کارشناسی 12111020 فنی عمران تخصصی 3 9995 محمد جواد آذرنژادیان
8 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 112 محمد آذین فر
9 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 3 محمد آذین فر
10 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 41 محمد آذین فر
11 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 44 محمد آذین فر
12 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 5 محمد آذین فر
13 انسان در اسلام کارشناسی 18101002 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 111 محمد آذین فر
14 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام کارشناسی 18101003 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 42 محمد آذین فر
15 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام کارشناسی 18101003 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 43 محمد آذین فر
16 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 1 محمد آرایشگر
17 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 2 محمد آرایشگر
18 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 3 محمد آرایشگر
19 عكاسي 1 کارشناسی 14121074 معماری و هنر گرافیک عملی - تخصصی 2 1 آتنا آرش
20 عكاسي 1 کارشناسی 14121074 معماری و هنر گرافیک عملی - تخصصی 2 2 آتنا آرش