# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
1 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 4 محمد آذین فر
2 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 3 محمد آذین فر
3 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 2 محمد آذین فر
4 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 23 محمد آرایشگر
5 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 14271018 پريسا آروند
6 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 11121018 مجید آروند
7 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16181016 حسین آقا بابایی
8 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 14111052 آمنه آقا ربيع
9 تکامل کارشناسی 11131145 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 94011133012 محمودرضا آقامعالی
10 اصول رباتیکز کارشناسی 12262114 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 94012269027 علیرضا آکوشیده
11 کارآموزی کارشناسی 20130131 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی کارآموزی 1 7 زینب آیاتی
12 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16191047 مصطفی ابراهیم پور ازبری
13 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 9 رضا ابراهیمی
14 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 4 رضا ابراهیمی اتانی
15 سازه های فولادی 2 کارشناسی 20102051 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 9220100206 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
16 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 2 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
17 ریاضی 1 کارشناسی 12151007 فنی مشترک فنی تخصصی 3 1 زهرا ابراهيمي سروندي
18 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 11 سپيده ابريشم كش
19 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16171024 عباس ابوالقاسمي
20 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 3 حمید رضا احمدی فر