# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
1 موتورهای احتراق داخلی کارشناسی 12131028 فنی مهندسی مکانیک تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
2 موتورهای احتراق داخلی کارشناسی 12131129 فنی مهندسی مکانیک تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
3 پروژه پايانی کارشناسی 12131221 فنی مهندسی مکانیک پروژه کارشناسی 3 27 کاظم آتشکاری
4 ترمودینامیک پیشرفته کارشناسی ارشد 12134060 فنی مهندسی مکانیک تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
5 سوخت و احتراق پيشرفته دکتری تخصصی 19405013 پردیس بین الملل مکانیک تخصصی 3 1 کاظم آتشکاری
6 استاتیک و مقاومت مصالح کارشناسی 12121014 فنی مهندسی شیمی تخصصی 3 1 شهرام آجری
7 زبان خارجی کارشناسی 11141007 علوم پایه مشترک علوم پایه عمومی 3 122 شبنم آذرمي موفق
8 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 6 محمد آذین فر
9 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 7 محمد آذین فر
10 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 41 محمد آذین فر
11 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 42 محمد آذین فر
12 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 43 محمد آذین فر
13 اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) کارشناسی 18101000 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 61 محمد آذین فر
14 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 163 محمد آذین فر
15 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام کارشناسی 18101003 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 164 محمد آذین فر
16 آزمایشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111036 فنی عمران عملی - تخصصی 1 1 محمد آرایشگر
17 آزمایشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111036 فنی عمران عملی - تخصصی 1 3 محمد آرایشگر
18 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 1 محمد آرایشگر
19 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 3 محمد آرایشگر
20 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسی 12111113 فنی عمران عملی - تخصصی 1 4 محمد آرایشگر