# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
161 مدارهاي منطقي کارشناسی 10101416 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
162 شبیه سازی کامپیوتری * (کهاد) کارشناسی 10101421 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
163 گرافيک کامپيوتري کارشناسی 10101424 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
164 هوش مصنوعي کارشناسی 10101425 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
165 ساختمان داده و الگوریتمها ** (کهاد) کارشناسی 10101429 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
166 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101430 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 3
167 فیزیک پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102002 علوم پایه فیزیک 3
168 فیزیک پایه 2-تابستان کارشناسی 10102004 علوم پایه فیزیک 4
169 ریاضیات پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102005 علوم ریاضی ریاضی محض 3
170 ریاضیلت پایه 1- تابستان کارشناسی 10102006 علوم پایه 2
171 ریاضیات پایه 1-تابستان کارشناسی 10102007 علوم پایه 4
172 ریاضیات پایه 2-تابستان کارشناسی 10102009 علوم ریاضی 3
173 محاسبات عددی - تابستان کارشناسی 10102011 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 2
174 معادلات دیفرانسیل- تابستان کارشناسی 10102012 علوم ریاضی 3
175 شیمی عمومی 2- تابستان کارشناسی 10102015 علوم پایه 3
176 شیمی عمومی 1 - تابستان کارشناسی 10102016 علوم پایه شیمی 3
177 آمار و احتمال مهندسی کارشناسی 10102023 علوم ریاضی آمار 3
178 مبانی ترکیبیات (کهاد) کارشناسی 10102301 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
179 برنامه سازی پیشرفته (کهاد) کارشناسی 10102307 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
180 مبانی جبر (کهاد) کارشناسی 10102401 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی تخصصی 3