# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
161 کامپايلر کارشناسی 10101412 علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی 3
162 پايگاه داده ها کارشناسی 10101413 علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی 3
163 مدارهاي منطقي کارشناسی 10101416 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
164 شبیه سازی کامپیوتری * (کهاد) کارشناسی 10101421 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
165 گرافيک کامپيوتري کارشناسی 10101424 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
166 هوش مصنوعي کارشناسی 10101425 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
167 ساختمان داده و الگوریتمها ** (کهاد) کارشناسی 10101429 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
168 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101430 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 3
169 فیزیک پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102002 علوم پایه فیزیک 3
170 فیزیک پایه 2-تابستان کارشناسی 10102004 علوم پایه فیزیک 4
171 ریاضیات پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102005 علوم ریاضی ریاضی محض 3
172 ریاضیلت پایه 1- تابستان کارشناسی 10102006 علوم پایه 2
173 ریاضیات پایه 1-تابستان کارشناسی 10102007 علوم پایه 4
174 ریاضیات پایه 2-تابستان کارشناسی 10102009 علوم ریاضی 3
175 محاسبات عددی - تابستان کارشناسی 10102011 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 2
176 معادلات دیفرانسیل- تابستان کارشناسی 10102012 علوم ریاضی 3
177 شیمی عمومی 2- تابستان کارشناسی 10102015 علوم پایه 3
178 شیمی عمومی 1 - تابستان کارشناسی 10102016 علوم پایه شیمی 3
179 آمار و احتمال مهندسی کارشناسی 10102023 علوم ریاضی آمار 3
180 مبانی ترکیبیات (کهاد) کارشناسی 10102301 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3