# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
161 مبانی احتمال (ریاضیات و کاربردها) کارشناسی 10101113 علوم ریاضی آمار الزامی مشترک 3
162 مبانی جمعیت شناسی (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101114 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
163 مبانی کار آفرینی (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101115 علوم ریاضی ریاضی محض 3
164 مبانی اقتصاد (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101116 علوم ریاضی ریاضی محض 3
165 آز فیزیک عمومی 1 کارشناسی 10101131 علوم ریاضی ریاضی محض 1
166 آز فیزیک عمومی 2 کارشناسی 10101132 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 1
167 احتمال 1 کارشناسی 10101201 علوم ریاضی آمار الزامی 3
168 فرآیندهای تصادفی 1 کارشناسی 10101202 علوم ریاضی آمار الزامی 3
169 آمار ریاضی (برآوردیابی) کارشناسی 10101203 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
170 آمار ریاضی (آزمون فرض) کارشناسی 10101204 علوم ریاضی آمار الزامی 3
171 روشهای آماری کارشناسی 10101205 علوم ریاضی آمار الزامی 3
172 نمونه گیری 1 کارشناسی 10101206 علوم ریاضی آمار الزامی 3
173 روشهای ناپارامتری کارشناسی 10101207 علوم ریاضی آمار الزامی 3
174 رگرسیون 1 کارشناسی 10101208 علوم ریاضی آمار الزامی 3
175 طرح آزمایشهای 1 کارشناسی 10101209 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
176 سری های زمانی 1 کارشناسی 10101210 علوم ریاضی آمار الزامی 3
177 محاسبات آماری کارشناسی 10101216 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
178 مباحثی در آمار و کاربردها کارشناسی 10101219 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
179 آشنایی با نظریه صف ( کهاد) کارشناسی 10101221 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
180 آشنایی با نظریه اطلاع (کهاد) کارشناسی 10101224 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3