# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
141 روش های تصمیم گیری در مدیریت جنگل دکتری تخصصی 1954406 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
142 برنامه‌ریزی جامع واحد های جنگلی دکتری تخصصی 1954407 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
143 روشهای مشارکتی در جنگل تجمیع دکتری تخصصی 1954408 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
144 فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات تجمیع دکتری تخصصی 1956202 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
145 پویایی جمعیت حشرات تجمیع دکتری تخصصی 1956203 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
146 بیمارگرهای آفات تجمیع دکتری تخصصی 1956207 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
147 مکانیک سیالات کارشناسی 2012057 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
148 زبان انگلیسی - تابستان کارشناسی 10101001 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی عمومی 3
149 آزمايشگاه فيزيک پايه1 کارشناسی 10101002 علوم پایه فیزیک 1
150 آزمايشگاه فيزيک پايه2 کارشناسی 10101003 علوم پایه فیزیک 1
151 ریاضیات عمومی 1 کارشناسی 10101101 علوم ریاضی ریاضی محض 3
152 ریاضیات عمومی 2 کارشناسی 10101102 علوم ریاضی ریاضی محض 3
153 ریاضیات عمومی 3 کارشناسی 10101103 علوم ریاضی ریاضی محض 3
154 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض 3
155 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی 10101105 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
156 فیزیک عمومی 1 کارشناسی 10101106 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
157 فیزیک عمومی 2 کارشناسی 10101107 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
158 مبانی علوم ریاضی کارشناسی 10101108 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
159 مبانی ماتریسها و جبرخطی کارشناسی 10101109 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
160 مبانی آنالیز ریاضی کارشناسی 10101110 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3