# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
141 پروژه کارشناسی (کهاد) کارشناسی 10101327 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
142 جبر کارشناسی 10101328 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
143 نظریه مقدماتی اعداد کارشناسی 10101329 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
144 توابع مختلط کارشناسی 10101331 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
145 برنامه سازی پیشرفته کارشناسی 10101333 علوم ریاضی ریاضی کاربردی انتخابی 3
146 نظریه اندازه و کاربردها کارشناسی 10101334 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
147 روشهای آماری کارشناسی 10101336 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
148 مبانی سیستمهای دینامیکی کارشناسی 10101337 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
149 کارگاه ریاضی (کهاد) کارشناسی 10101338 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 2
150 معادلات انتگرال (کهاد) کارشناسی 10101339 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
151 نظریه کنترل (کهاد) کارشناسی 10101340 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
152 مبانی هندسه (کهاد) کارشناسی 10101343 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
153 احتمال 2 (کهاد) کارشناسی 10101352 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3
154 روشهای آماری * (کهاد) کارشناسی 10101353 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3
155 آناليز رياضي 2 (کهاد) کارشناسی 10101354 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 3
156 مبانی نظریه محاسبه کارشناسی 10101402 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 3
157 برنامه سازي پيشرفته کارشناسی 10101403 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 3
158 ساختمان داده ها و الگوريتمها (علوم کامپيوتر) کارشناسی 10101404 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
159 اصول سيستم عامل کارشناسی 10101405 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
160 اصول سیستمهای کامپیوتری کارشناسی 10101406 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 4