# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
141 روشهای مشارکتی در جنگل تجمیع دکتری تخصصی 1954408 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
142 فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات تجمیع دکتری تخصصی 1956202 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
143 پویایی جمعیت حشرات تجمیع دکتری تخصصی 1956203 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
144 بیمارگرهای آفات تجمیع دکتری تخصصی 1956207 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
145 مکانیک سیالات کارشناسی 2012057 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
146 زبان انگلیسی - تابستان کارشناسی 10101001 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی عمومی 3
147 آزمايشگاه فيزيک پايه1 کارشناسی 10101002 علوم پایه فیزیک 1
148 آزمايشگاه فيزيک پايه2 کارشناسی 10101003 علوم پایه فیزیک 1
149 ریاضیات عمومی 1 کارشناسی 10101101 علوم ریاضی ریاضی محض 3
150 ریاضیات عمومی 2 کارشناسی 10101102 علوم ریاضی ریاضی محض 3
151 ریاضیات عمومی 3 کارشناسی 10101103 علوم ریاضی ریاضی محض 3
152 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض 3
153 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی 10101105 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
154 فیزیک عمومی 1 کارشناسی 10101106 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
155 فیزیک عمومی 2 کارشناسی 10101107 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
156 مبانی علوم ریاضی کارشناسی 10101108 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
157 مبانی ماتریسها و جبرخطی کارشناسی 10101109 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
158 مبانی آنالیز ریاضی کارشناسی 10101110 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
159 مبانی آنالیز عددی کارشناسی 10101111 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی مشترک 3
160 مبانی احتمال (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101112 علوم ریاضی آمار الزامی مشترک 3