# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
121 آشنایی با احتمال و آمار فازی (کهاد) کارشناسی 10101237 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
122 احتمال 2 کارشناسی 10101240 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
123 آنالیز ریاضی کارشناسی 10101301 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
124 مبانی ترکیبات کارشناسی 10101302 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
125 مبانی جبر کارشناسی 10101303 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
126 جبر خطی عددی کارشناسی 10101304 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
127 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101305 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
128 احتمال 1 (ریاضیات و کاربردها) کارشناسی 10101306 علوم ریاضی آمار الزامی 3
129 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کارشناسی 10101307 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
130 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی کارشناسی 10101308 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
131 توپولوژی عمومی کارشناسی 10101309 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
132 مبانی هندسه کارشناسی 10101310 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
133 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها کارشناسی 10101311 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
134 هندسه دیفرانسیل موضعی (کهاد) کارشناسی 10101312 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
135 نظریه حلقه و مدول (کهاد) کارشناسی 10101314 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
136 آنالیز عددی (کهاد) کارشناسی 10101318 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
137 بهینه سازی غیر خطی (کهاد) کارشناسی 10101319 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
138 نظریه گراف و کاربردها (کهاد) کارشناسی 10101321 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
139 تاریخ ریاضیات (کهاد) کارشناسی 10101323 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
140 زبان تخصصی (کهاد) کارشناسی 10101326 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3