# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
121 شاهنامه کارشناسی ارشد 1947007 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
122 تحقیق در دستور زبان فارسی کارشناسی ارشد 1947008 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
123 عربی 2 کارشناسی ارشد 1947009 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
124 تثر فارسی3 مصباح الهدایه کارشناسی ارشد 1947010 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
125 نثر فارسی 2تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1947011 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
126 ناصر خسرو وسنائی کارشناسی ارشد 1947012 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
127 نظم فارسي 4 مثنوي کارشناسی ارشد 1947015 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
128 عربي 3 نظم عربي کارشناسی ارشد 1947016 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
129 نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي کارشناسی ارشد 1947017 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
130 روش تحقیق در مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد 1949301 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
131 اصول مبانی مدیریت کارشناسی ارشد 1949302 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
132 نظریه های سازمان و مدیریت کارشناسی ارشد 1949303 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
133 مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی کارشناسی ارشد 1949304 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
134 مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی کارشناسی ارشد 1949305 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
135 سمينار کارشناسی ارشد 1952001 پردیس بین الملل مهندسی نساجی نامشخص 2
136 جنگل شناسی و پرورش جنگل پیشرفته دکتری تخصصی 1954401 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
137 روش های پیشرفته نمونه برداری در جنگل دکتری تخصصی 1954402 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
138 طراحی سیستم های مهندسی جنگل دکتری تخصصی 1954403 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
139 مسائل ویژه تجمیع دکتری تخصصی 1954404 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
140 تحقیق در عملیات مدیریت جنگل دکتری تخصصی 1954405 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2