# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
121 عربی 2 کارشناسی ارشد 1947009 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
122 تثر فارسی3 مصباح الهدایه کارشناسی ارشد 1947010 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
123 نثر فارسی 2تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1947011 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
124 ناصر خسرو وسنائی کارشناسی ارشد 1947012 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
125 نظم فارسي 4 مثنوي کارشناسی ارشد 1947015 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
126 عربي 3 نظم عربي کارشناسی ارشد 1947016 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
127 نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي کارشناسی ارشد 1947017 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
128 روش تحقیق در مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد 1949301 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
129 اصول مبانی مدیریت کارشناسی ارشد 1949302 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
130 نظریه های سازمان و مدیریت کارشناسی ارشد 1949303 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
131 مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی کارشناسی ارشد 1949304 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
132 مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی کارشناسی ارشد 1949305 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
133 سمينار کارشناسی ارشد 1952001 پردیس بین الملل مهندسی نساجی نامشخص 2
134 جنگل شناسی و پرورش جنگل پیشرفته دکتری تخصصی 1954401 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
135 روش های پیشرفته نمونه برداری در جنگل دکتری تخصصی 1954402 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
136 طراحی سیستم های مهندسی جنگل دکتری تخصصی 1954403 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
137 مسائل ویژه تجمیع دکتری تخصصی 1954404 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
138 تحقیق در عملیات مدیریت جنگل دکتری تخصصی 1954405 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
139 روش های تصمیم گیری در مدیریت جنگل دکتری تخصصی 1954406 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
140 برنامه‌ریزی جامع واحد های جنگلی دکتری تخصصی 1954407 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2