# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
121 آنالیز ریاضی کارشناسی 10101301 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
122 مبانی ترکیبات کارشناسی 10101302 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
123 مبانی جبر کارشناسی 10101303 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
124 جبر خطی عددی کارشناسی 10101304 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
125 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101305 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
126 احتمال 1 (ریاضیات و کاربردها) کارشناسی 10101306 علوم ریاضی آمار الزامی 3
127 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کارشناسی 10101307 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
128 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی کارشناسی 10101308 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
129 توپولوژی عمومی کارشناسی 10101309 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
130 مبانی هندسه کارشناسی 10101310 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
131 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها کارشناسی 10101311 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
132 هندسه دیفرانسیل موضعی (کهاد) کارشناسی 10101312 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
133 نظریه حلقه و مدول (کهاد) کارشناسی 10101314 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
134 آنالیز عددی (کهاد) کارشناسی 10101318 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
135 بهینه سازی غیر خطی (کهاد) کارشناسی 10101319 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
136 نظریه گراف و کاربردها (کهاد) کارشناسی 10101321 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
137 تاریخ ریاضیات (کهاد) کارشناسی 10101323 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
138 زبان تخصصی (کهاد) کارشناسی 10101326 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
139 پروژه کارشناسی (کهاد) کارشناسی 10101327 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
140 جبر کارشناسی 10101328 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3