# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
101 كارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 کارشناسی ارشد 1945004 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 3
102 روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945005 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
103 برنامه ريزي حمل و نقل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945006 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
104 توانها و محدوديت هاي منطقه اي کارشناسی ارشد 1945007 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
105 کارگاه برنامه ريزي منطقه اي 2 کارشناسی ارشد 1945009 پردیس بین الملل طراحی شهری 3
106 برنامه ريزي استراتژيک کارشناسی ارشد 1945012 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
107 برنامه ريزي کاربري زمين کارشناسی ارشد 1945013 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
108 سمينار مسائل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945014 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
109 نظام اطلاعات جغرافيايي پيشرفته GIS کارشناسی ارشد 1945015 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
110 برنامه ريزي راهبردي کارشناسی ارشد 1945016 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
111 طراحي و کاربرد نظام اطلاعات جغرافيايي کارشناسی ارشد 1945093 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
112 آشنايي با منطقه (کارگاه شهرسازي مقدماتي) کارشناسی ارشد 1945094 پردیس بین الملل طراحی شهری 4
113 طرح شهرسازي 1 (جبراني) کارشناسی ارشد 1945096 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 5
114 روش تحقيق(جبراني) کارشناسی ارشد 1945097 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
115 مدلهاي کمي در شهرسازي(جبراني) کارشناسی ارشد 1945098 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
116 اقتصاد شهري(جبراني) کارشناسی ارشد 1945099 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
117 تاریخ بیهقی کارشناسی ارشد 1947002 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
118 سمینار کارشناسی ارشد 1947006 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی 2
119 شاهنامه کارشناسی ارشد 1947007 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
120 تحقیق در دستور زبان فارسی کارشناسی ارشد 1947008 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2