# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
101 نظریه های برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945002 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
102 تجربیات برنامه ریزی ملی و منطقه ای کارشناسی ارشد 1945003 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 2
103 كارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 کارشناسی ارشد 1945004 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 3
104 روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945005 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
105 برنامه ريزي حمل و نقل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945006 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
106 توانها و محدوديت هاي منطقه اي کارشناسی ارشد 1945007 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
107 کارگاه برنامه ريزي منطقه اي 2 کارشناسی ارشد 1945009 پردیس بین الملل طراحی شهری 3
108 برنامه ريزي استراتژيک کارشناسی ارشد 1945012 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
109 برنامه ريزي کاربري زمين کارشناسی ارشد 1945013 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
110 سمينار مسائل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945014 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
111 نظام اطلاعات جغرافيايي پيشرفته GIS کارشناسی ارشد 1945015 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
112 برنامه ريزي راهبردي کارشناسی ارشد 1945016 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
113 طراحي و کاربرد نظام اطلاعات جغرافيايي کارشناسی ارشد 1945093 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
114 آشنايي با منطقه (کارگاه شهرسازي مقدماتي) کارشناسی ارشد 1945094 پردیس بین الملل طراحی شهری 4
115 طرح شهرسازي 1 (جبراني) کارشناسی ارشد 1945096 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 5
116 روش تحقيق(جبراني) کارشناسی ارشد 1945097 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
117 مدلهاي کمي در شهرسازي(جبراني) کارشناسی ارشد 1945098 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
118 اقتصاد شهري(جبراني) کارشناسی ارشد 1945099 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
119 تاریخ بیهقی کارشناسی ارشد 1947002 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
120 سمینار کارشناسی ارشد 1947006 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی 2