# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
101 احتمال 1 کارشناسی 10101201 علوم ریاضی آمار الزامی 3
102 فرآیندهای تصادفی 1 کارشناسی 10101202 علوم ریاضی آمار الزامی 3
103 آمار ریاضی (برآوردیابی) کارشناسی 10101203 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
104 آمار ریاضی (آزمون فرض) کارشناسی 10101204 علوم ریاضی آمار الزامی 3
105 روشهای آماری کارشناسی 10101205 علوم ریاضی آمار الزامی 3
106 نمونه گیری 1 کارشناسی 10101206 علوم ریاضی آمار الزامی 3
107 روشهای ناپارامتری کارشناسی 10101207 علوم ریاضی آمار الزامی 3
108 رگرسیون 1 کارشناسی 10101208 علوم ریاضی آمار الزامی 3
109 طرح آزمایشهای 1 کارشناسی 10101209 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
110 سری های زمانی 1 کارشناسی 10101210 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
111 محاسبات آماری کارشناسی 10101216 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
112 مباحثی در آمار و کاربردها کارشناسی 10101219 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
113 آشنایی با نظریه صف ( کهاد) کارشناسی 10101221 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
114 آشنایی با نظریه اطلاع (کهاد) کارشناسی 10101224 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3
115 آشنایی با نظریه قابلیت اطمینان (کهاد) کارشناسی 10101228 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3
116 بهینه سازی خطی (کهاد) کارشناسی 10101231 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
117 بهینه سازی غیر خطی (کهاد) کارشناسی 10101232 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
118 شبیه سازی (کهاد) کارشناسی 10101233 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
119 آشنایی با احتمال و آمار فازی (کهاد) کارشناسی 10101237 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
120 احتمال 2 کارشناسی 10101240 علوم ریاضی آمار انتخابی 3