# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
81 آزمايشگاه فيزيک پايه1 کارشناسی 10101002 علوم پایه فیزیک 1
82 آزمايشگاه فيزيک پايه2 کارشناسی 10101003 علوم پایه فیزیک 1
83 ریاضیات عمومی 1 کارشناسی 10101101 علوم ریاضی ریاضی محض 3
84 ریاضیات عمومی 2 کارشناسی 10101102 علوم ریاضی ریاضی محض 3
85 ریاضیات عمومی 3 کارشناسی 10101103 علوم ریاضی ریاضی محض 3
86 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض 3
87 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی 10101105 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
88 فیزیک عمومی 1 کارشناسی 10101106 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
89 فیزیک عمومی 2 کارشناسی 10101107 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
90 مبانی علوم ریاضی کارشناسی 10101108 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
91 مبانی ماتریسها و جبرخطی کارشناسی 10101109 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
92 مبانی آنالیز ریاضی کارشناسی 10101110 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
93 مبانی آنالیز عددی کارشناسی 10101111 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی مشترک 3
94 مبانی احتمال (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101112 علوم ریاضی آمار الزامی مشترک 3
95 مبانی احتمال (ریاضیات و کاربردها) کارشناسی 10101113 علوم ریاضی آمار الزامی مشترک 3
96 مبانی جمعیت شناسی (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101114 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
97 مبانی کار آفرینی (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101115 علوم ریاضی ریاضی محض 3
98 مبانی اقتصاد (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101116 علوم ریاضی ریاضی محض 3
99 آز فیزیک عمومی 1 کارشناسی 10101131 علوم ریاضی ریاضی محض 1
100 آز فیزیک عمومی 2 کارشناسی 10101132 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 1