# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
81 ژنتیک جمعیت تجمیع دکتری تخصصی 1939006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
82 کاربرد نرم افزار ها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی تجمیع دکتری تخصصی 1939009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
83 سمینار کارشناسی ارشد 1939901 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
84 ژنتیک انسانی تکمیلی تجمیع کارشناسی ارشد 1939902 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
85 ژنتیک مولکولی تجمیع کارشناسی ارشد 1939905 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
86 مهندسی ژنتیک تجمیع کارشناسی ارشد 1939906 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
87 بیوانفورماتیک کارشناسی ارشد 1939907 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
88 ژنتیک رفتاری تجمیع کارشناسی ارشد 1939908 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
89 ژنتیک سرطان کارشناسی ارشد 1939910 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
90 سمینار کارشناسی ارشد 1940001 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
91 تنظیم متابولیسم کارشناسی ارشد 1940003 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
92 بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید کارشناسی ارشد 1940004 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
93 روش های بیوشیمی و بیوفیزیک کارشناسی ارشد 1940005 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
94 بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک کارشناسی ارشد 1940006 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
95 بیوانفورماتیک کارشناسی ارشد 1940008 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
96 موضوعات ویژه تجمیع کارشناسی ارشد 1940010 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
97 اسپکتروسکپي تجزيه اي ( 1 ) دکتری تخصصی 1942011 پردیس بین الملل شیمی 3
98 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942226 پردیس بین الملل شیمی نامشخص 2
99 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942227 پردیس بین الملل شیمی اصلی تخصصی 2
100 سمينار کارشناسی ارشد 1945001 پردیس بین الملل طراحی شهری 2