# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
81 سمینار کارشناسی ارشد 1939901 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
82 ژنتیک انسانی تکمیلی تجمیع کارشناسی ارشد 1939902 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
83 ژنتیک مولکولی تجمیع کارشناسی ارشد 1939905 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
84 مهندسی ژنتیک تجمیع کارشناسی ارشد 1939906 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
85 بیوانفورماتیک کارشناسی ارشد 1939907 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
86 ژنتیک رفتاری تجمیع کارشناسی ارشد 1939908 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
87 ژنتیک سرطان کارشناسی ارشد 1939910 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
88 سمینار کارشناسی ارشد 1940001 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
89 تنظیم متابولیسم کارشناسی ارشد 1940003 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
90 بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید کارشناسی ارشد 1940004 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
91 روش های بیوشیمی و بیوفیزیک کارشناسی ارشد 1940005 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
92 بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک کارشناسی ارشد 1940006 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
93 بیوانفورماتیک کارشناسی ارشد 1940008 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
94 موضوعات ویژه تجمیع کارشناسی ارشد 1940010 پردیس بین الملل زیست شناسی 2
95 اسپکتروسکپي تجزيه اي ( 1 ) دکتری تخصصی 1942011 پردیس بین الملل شیمی 3
96 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942226 پردیس بین الملل شیمی نامشخص 2
97 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942227 پردیس بین الملل شیمی اصلی تخصصی 2
98 سمينار کارشناسی ارشد 1945001 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
99 نظریه های برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945002 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
100 تجربیات برنامه ریزی ملی و منطقه ای کارشناسی ارشد 1945003 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 2