# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
81 مکانیک سیالات کارشناسی 2012057 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
82 زبان انگلیسی - تابستان کارشناسی 10101001 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی عمومی 3
83 آزمايشگاه فيزيک پايه1 کارشناسی 10101002 علوم پایه فیزیک 1
84 آزمايشگاه فيزيک پايه2 کارشناسی 10101003 علوم پایه فیزیک 1
85 ریاضیات عمومی 1 کارشناسی 10101101 علوم ریاضی ریاضی محض 3
86 ریاضیات عمومی 2 کارشناسی 10101102 علوم ریاضی ریاضی محض 3
87 ریاضیات عمومی 3 کارشناسی 10101103 علوم ریاضی ریاضی محض 3
88 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض 3
89 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی 10101105 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
90 فیزیک عمومی 1 کارشناسی 10101106 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
91 فیزیک عمومی 2 کارشناسی 10101107 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
92 مبانی علوم ریاضی کارشناسی 10101108 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
93 مبانی ماتریسها و جبرخطی کارشناسی 10101109 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
94 مبانی آنالیز ریاضی کارشناسی 10101110 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی مشترک 3
95 مبانی آنالیز عددی کارشناسی 10101111 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی مشترک 3
96 مبانی احتمال (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101112 علوم ریاضی آمار الزامی مشترک 3
97 مبانی احتمال (ریاضیات و کاربردها) کارشناسی 10101113 علوم ریاضی آمار الزامی مشترک 3
98 مبانی جمعیت شناسی (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101114 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
99 مبانی کار آفرینی (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101115 علوم ریاضی ریاضی محض 3
100 مبانی اقتصاد (آمار و کاربردها) کارشناسی 10101116 علوم ریاضی ریاضی محض 3