# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
61 نمایشنامه معاصر انگلیسی کارشناسی ارشد 1937008 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
62 نقد ادبی کارشناسی ارشد 1937009 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
63 نقد و بررسی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1937010 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
64 دوره تجدید حیات ادبی کارشناسی ارشد 1937011 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
65 داستان کوتاه کارشناسی ارشد 1937012 پردیس بین الملل زبان انگلیسی نامشخص 2
66 شعر معاصر انگليسي کارشناسی ارشد 1937013 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
67 ادبيات آمريکا کارشناسی ارشد 1937014 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
68 ادبيات قرن هفدهم و هجدهم کارشناسی ارشد 1937015 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
69 شعر دوره رمانتيک کارشناسی ارشد 1937016 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
70 تغذیه و متابولیسم گیاهی تجمیع کارشناسی ارشد 1938802 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
71 بیوتکنولوژی گیاهی تجمیع کارشناسی ارشد 1938803 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
72 فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی تجمیع کارشناسی ارشد 1938804 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
73 اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی تجمیع کارشناسی ارشد 1938805 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
74 فیزیولوژی گیاهان دارویی تجمیع کارشناسی ارشد 1938806 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
75 تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی تجمیع کارشناسی ارشد 1938810 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
76 ژنتیک مولکولی پیشرفته تجمیع دکتری تخصصی 1939002 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
77 مکانیسم های مولکولی پاسخ به تنش ها تجمیع دکتری تخصصی 1939004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
78 بیوانفورماتیک پیشرفته تجمیع دکتری تخصصی 1939005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
79 ژنتیک جمعیت تجمیع دکتری تخصصی 1939006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
80 کاربرد نرم افزار ها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی تجمیع دکتری تخصصی 1939009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2