# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
61 طراحي و کاربرد نظام اطلاعات جغرافيايي کارشناسی ارشد 1945093 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
62 آشنايي با منطقه (کارگاه شهرسازي مقدماتي) کارشناسی ارشد 1945094 پردیس بین الملل طراحی شهری 4
63 طرح شهرسازي 1 (جبراني) کارشناسی ارشد 1945096 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 5
64 روش تحقيق(جبراني) کارشناسی ارشد 1945097 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
65 مدلهاي کمي در شهرسازي(جبراني) کارشناسی ارشد 1945098 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
66 اقتصاد شهري(جبراني) کارشناسی ارشد 1945099 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
67 تاریخ بیهقی کارشناسی ارشد 1947002 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
68 سمینار کارشناسی ارشد 1947006 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی 2
69 شاهنامه کارشناسی ارشد 1947007 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
70 تحقیق در دستور زبان فارسی کارشناسی ارشد 1947008 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
71 عربی 2 کارشناسی ارشد 1947009 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
72 تثر فارسی3 مصباح الهدایه کارشناسی ارشد 1947010 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
73 نثر فارسی 2تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1947011 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
74 ناصر خسرو وسنائی کارشناسی ارشد 1947012 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
75 نظم فارسي 4 مثنوي کارشناسی ارشد 1947015 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
76 عربي 3 نظم عربي کارشناسی ارشد 1947016 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
77 نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي کارشناسی ارشد 1947017 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
78 سمينار کارشناسی ارشد 1952001 پردیس بین الملل مهندسی نساجی نامشخص 2
79 مکانیک سیالات کارشناسی 2012057 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
80 زبان انگلیسی - تابستان کارشناسی 10101001 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی عمومی 3