# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
61 رفتار سازمانی بین المللی کارشناسی ارشد 1933012 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی انتخابی 2
62 روش تحقیق کارشناسی ارشد 1937007 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
63 نمایشنامه معاصر انگلیسی کارشناسی ارشد 1937008 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
64 نقد ادبی کارشناسی ارشد 1937009 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
65 نقد و بررسی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1937010 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
66 دوره تجدید حیات ادبی کارشناسی ارشد 1937011 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
67 داستان کوتاه کارشناسی ارشد 1937012 پردیس بین الملل زبان انگلیسی نامشخص 2
68 شعر معاصر انگليسي کارشناسی ارشد 1937013 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
69 ادبيات آمريکا کارشناسی ارشد 1937014 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
70 ادبيات قرن هفدهم و هجدهم کارشناسی ارشد 1937015 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
71 شعر دوره رمانتيک کارشناسی ارشد 1937016 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
72 تغذیه و متابولیسم گیاهی تجمیع کارشناسی ارشد 1938802 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
73 بیوتکنولوژی گیاهی تجمیع کارشناسی ارشد 1938803 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
74 فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی تجمیع کارشناسی ارشد 1938804 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
75 اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی تجمیع کارشناسی ارشد 1938805 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
76 فیزیولوژی گیاهان دارویی تجمیع کارشناسی ارشد 1938806 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
77 تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی تجمیع کارشناسی ارشد 1938810 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
78 ژنتیک مولکولی پیشرفته تجمیع دکتری تخصصی 1939002 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
79 مکانیسم های مولکولی پاسخ به تنش ها تجمیع دکتری تخصصی 1939004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
80 بیوانفورماتیک پیشرفته تجمیع دکتری تخصصی 1939005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2