# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
61 نظام اطلاعات جغرافيايي پيشرفته GIS کارشناسی ارشد 1945015 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
62 برنامه ريزي راهبردي کارشناسی ارشد 1945016 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
63 طراحي و کاربرد نظام اطلاعات جغرافيايي کارشناسی ارشد 1945093 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
64 آشنايي با منطقه (کارگاه شهرسازي مقدماتي) کارشناسی ارشد 1945094 پردیس بین الملل طراحی شهری 4
65 طرح شهرسازي 1 (جبراني) کارشناسی ارشد 1945096 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 5
66 روش تحقيق(جبراني) کارشناسی ارشد 1945097 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
67 مدلهاي کمي در شهرسازي(جبراني) کارشناسی ارشد 1945098 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
68 اقتصاد شهري(جبراني) کارشناسی ارشد 1945099 پردیس بین الملل طراحی شهری نامشخص 2
69 تاریخ بیهقی کارشناسی ارشد 1947002 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
70 سمینار کارشناسی ارشد 1947006 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی 2
71 شاهنامه کارشناسی ارشد 1947007 پردیس بین الملل ادبیات فارسی تخصصی 2
72 تحقیق در دستور زبان فارسی کارشناسی ارشد 1947008 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
73 عربی 2 کارشناسی ارشد 1947009 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
74 تثر فارسی3 مصباح الهدایه کارشناسی ارشد 1947010 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
75 نثر فارسی 2تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1947011 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
76 ناصر خسرو وسنائی کارشناسی ارشد 1947012 پردیس بین الملل ادبیات فارسی اصلی تخصصی 2
77 نظم فارسي 4 مثنوي کارشناسی ارشد 1947015 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
78 عربي 3 نظم عربي کارشناسی ارشد 1947016 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
79 نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي کارشناسی ارشد 1947017 پردیس بین الملل ادبیات فارسی 2
80 سمينار کارشناسی ارشد 1952001 پردیس بین الملل مهندسی نساجی نامشخص 2