# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
7141 احتمال1 کارشناسی ارشد 194114008 پردیس بین الملل ریاضی 4
7142 رایانه پیشرفته کارشناسی ارشد 194811013 پردیس بین الملل تربیت بدنی اصلی تخصصی 2
7143 تغذيه ورزش پيشرفته کارشناسی ارشد 194811014 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
7144 بدنسازي ويژه رشته هاي ورزشي کارشناسی ارشد 194811017 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
7145 والیبال 1(جبرانی) کارشناسی ارشد 194870098 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
7146 فیزیولوژی ورزش 1(جبرانی) تجمیع کارشناسی ارشد 194890099 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
7147 فیزلوژی ورزش1(جبرانی) تجمیع کارشناسی ارشد 194950098 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
7148 آز.فيزيك 1 کارشناسی 201400001 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
7149 انتقالی کارشناسی 1111111111 منابع طبیعی مشترک منابع طبیعی 0
7150 ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 1610801611 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
7151 شناخت صنعت گردشگری کارشناسی 1619153001 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
7152 مبانی جامعه شناسی گردشگری کارشناسی 1619153002 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
7153 ریاضیات کاربردی در گردشگری کارشناسی 1619153003 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
7154 اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگری کارشناسی 1619153004 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
7155 تاریخ فرهنگ کارشناسی 1619153005 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
7156 اصول علم اقتصاد (1) کارشناسی 1619153006 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
7157 هنر و تمدن اسلامی کارشناسی 1619153014 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
7158 روش تحقیق در گردشگری کارشناسی 1619153016 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2