# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
7121 روشهاي استخراج و اندازه گيري آلي و معدني کارشناسی ارشد 193812003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7122 بيو شيمي گياهي کارشناسی ارشد 193812004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7123 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193812005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7124 فيزيولوژي گل هاي پيازي و پيش درس دکتری تخصصی 193812006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7125 طراح منظر داخلي با گياهان کارشناسی ارشد 193840012 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی 3
7126 مباحث نوين در گياهان زينتي کارشناسی ارشد 193840013 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 2
7127 روش تحقيق دکتری تخصصی 193840014 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 1
7128 سمينار 1 دکتری تخصصی 193850001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز الزامی مشترک 1
7129 سمينار 2 دکتری تخصصی 193850002 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز تخصصی 1
7130 روشهاي استخراج و اندازه گيري مواد آلي و معدني دکتری تخصصی 193850003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 2
7131 بيوشيمي گياهي دکتری تخصصی 193850004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 3
7132 مساله مخصوص دکتری تخصصی 193850005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
7133 مباحث نوين در گياهان دارويي، ادويه اي نوشابه اي دکتری تخصصی 193850006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7134 بیوتکنولوژی گیاهی دکتری تخصصی 193850007 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
7135 فیزیولوژی گیاهان جالیزی دکتری تخصصی 193850008 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
7136 فیزیولوژی رشد و نمو میوه دکتری تخصصی 193850009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
7137 فیزیولوژی گل ها ی پیازی و پیش درس دکتری تخصصی 193850010 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
7138 امتحان جامع دکتری تخصصی 193850011 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 0
7139 آناليز رياضي 2 تجميع کارشناسی ارشد 194114002 پردیس بین الملل ریاضی 4
7140 استنباط آماري 1 کارشناسی ارشد 194114003 پردیس بین الملل ریاضی 4