# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
7101 مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسی ارشد 171040008 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
7102 مديريت مالي و اداري در ورزش کارشناسی ارشد 171040009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
7103 نظريه هاي سازمان و مديريت کارشناسی ارشد 171040010 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
7104 مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی ارشد 171040015 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
7105 مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش کارشناسی ارشد 171040016 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
7106 علم تمرين پيشرفته کارشناسی ارشد 171040334 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
7107 فعاليت بدني و درمان بيماري ها کارشناسی ارشد 171040335 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
7108 تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی 181010141 منابع طبیعی مشترک منابع طبیعی 2
7109 تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی 181010142 فنی مشترک فنی 2
7110 دانش خانواده و جمعیت کارشناسی 181010251 علوم کشاورزی گیاهپزشکی 2
7111 دانش خانواده و جمعیت کارشناسی 181010252 معماری و هنر مشترک معماری 2
7112 دانش خانواده و جمعیت کارشناسی 181010253 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
7113 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193810005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7114 فيزيولوژي گياهان جاليزي دکتری تخصصی 193810006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7115 سمينار 1 کارشناسی ارشد 193811001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
7116 روشهاي استخراج و اندازه گيري آلي و معدني کارشناسی ارشد 193811003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7117 بيو شيمي گياهي کارشناسی ارشد 193811004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7118 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193811005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7119 فيزيولوژي رشد و نمو ميوه دکتری تخصصی 193811006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7120 سمينار 1 کارشناسی ارشد 193812001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1