# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
7101 مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش کارشناسی ارشد 171040016 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
7102 علم تمرين پيشرفته کارشناسی ارشد 171040334 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
7103 فعاليت بدني و درمان بيماري ها کارشناسی ارشد 171040335 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
7104 تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی 181010141 منابع طبیعی مشترک منابع طبیعی 2
7105 تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی 181010142 فنی مشترک فنی 2
7106 دانش خانواده و جمعیت کارشناسی 181010251 علوم کشاورزی گیاهپزشکی 2
7107 دانش خانواده و جمعیت کارشناسی 181010252 معماری و هنر مشترک معماری 2
7108 دانش خانواده و جمعیت کارشناسی 181010253 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
7109 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193810005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7110 فيزيولوژي گياهان جاليزي دکتری تخصصی 193810006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7111 سمينار 1 کارشناسی ارشد 193811001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
7112 روشهاي استخراج و اندازه گيري آلي و معدني کارشناسی ارشد 193811003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7113 بيو شيمي گياهي کارشناسی ارشد 193811004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7114 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193811005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7115 فيزيولوژي رشد و نمو ميوه دکتری تخصصی 193811006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7116 سمينار 1 کارشناسی ارشد 193812001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
7117 روشهاي استخراج و اندازه گيري آلي و معدني کارشناسی ارشد 193812003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7118 بيو شيمي گياهي کارشناسی ارشد 193812004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7119 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193812005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
7120 فيزيولوژي گل هاي پيازي و پيش درس دکتری تخصصی 193812006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3