# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
41 سمینار کارشناسی ارشد 1931001 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
42 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 1931007 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
43 جامعه شناسی جنایی کارشناسی ارشد 1931008 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
44 روانشناسی جنایی کارشناسی ارشد 1931009 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
45 حقوق جزای بین الملل کارشناسی ارشد 1931010 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
46 پزشکي قانوني کارشناسی ارشد 1931011 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
47 جرم شناسی کارشناسی ارشد 1931012 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
48 تاريخ تحولات حقوق کيفری کارشناسی ارشد 1931013 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
49 متون فقه جزايی کارشناسی ارشد 1931014 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 3
50 آيين دادرسی کيفری کارشناسی ارشد 1931015 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
51 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931016 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
52 حقوق جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد 1931017 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
53 فلسفه حقوق کارشناسی ارشد 1931018 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
54 آيات الاحکام کارشناسی ارشد 1931019 پردیس بین الملل حقوق 1
55 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931020 پردیس بین الملل حقوق 2
56 حقوق اسلامي تطبيقي کارشناسی ارشد 1931021 پردیس بین الملل حقوق 2
57 مسولیت مدنی کارشناسی ارشد 1931025 پردیس بین الملل حقوق 2
58 متون فقه جزایی 2 تجمیع کارشناسی ارشد 1931026 پردیس بین الملل حقوق 1
59 رفتار سازمانی بین المللی کارشناسی ارشد 1933012 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی انتخابی 2
60 روش تحقیق کارشناسی ارشد 1937007 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2