# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
41 شعر معاصر انگليسي کارشناسی ارشد 1937013 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
42 ادبيات آمريکا کارشناسی ارشد 1937014 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
43 ادبيات قرن هفدهم و هجدهم کارشناسی ارشد 1937015 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
44 شعر دوره رمانتيک کارشناسی ارشد 1937016 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
45 اسپکتروسکپي تجزيه اي ( 1 ) دکتری تخصصی 1942011 پردیس بین الملل شیمی 3
46 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942226 پردیس بین الملل شیمی نامشخص 2
47 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942227 پردیس بین الملل شیمی اصلی تخصصی 2
48 سمينار کارشناسی ارشد 1945001 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
49 نظریه های برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945002 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
50 تجربیات برنامه ریزی ملی و منطقه ای کارشناسی ارشد 1945003 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 2
51 كارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 کارشناسی ارشد 1945004 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 3
52 روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945005 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
53 برنامه ريزي حمل و نقل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945006 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
54 توانها و محدوديت هاي منطقه اي کارشناسی ارشد 1945007 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
55 کارگاه برنامه ريزي منطقه اي 2 کارشناسی ارشد 1945009 پردیس بین الملل طراحی شهری 3
56 برنامه ريزي استراتژيک کارشناسی ارشد 1945012 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
57 برنامه ريزي کاربري زمين کارشناسی ارشد 1945013 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
58 سمينار مسائل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945014 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
59 نظام اطلاعات جغرافيايي پيشرفته GIS کارشناسی ارشد 1945015 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
60 برنامه ريزي راهبردي کارشناسی ارشد 1945016 پردیس بین الملل طراحی شهری 2