# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
41 دوره تجدید حیات ادبی کارشناسی ارشد 1937011 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
42 داستان کوتاه کارشناسی ارشد 1937012 پردیس بین الملل زبان انگلیسی نامشخص 2
43 شعر معاصر انگليسي کارشناسی ارشد 1937013 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
44 ادبيات آمريکا کارشناسی ارشد 1937014 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
45 ادبيات قرن هفدهم و هجدهم کارشناسی ارشد 1937015 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
46 شعر دوره رمانتيک کارشناسی ارشد 1937016 پردیس بین الملل زبان انگلیسی 2
47 اسپکتروسکپي تجزيه اي ( 1 ) دکتری تخصصی 1942011 پردیس بین الملل شیمی 3
48 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942226 پردیس بین الملل شیمی نامشخص 2
49 موضوعات خاص کارشناسی ارشد 1942227 پردیس بین الملل شیمی اصلی تخصصی 2
50 سمينار کارشناسی ارشد 1945001 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
51 نظریه های برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945002 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
52 تجربیات برنامه ریزی ملی و منطقه ای کارشناسی ارشد 1945003 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 2
53 كارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 کارشناسی ارشد 1945004 پردیس بین الملل طراحی شهری کارگاه 3
54 روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945005 پردیس بین الملل طراحی شهری اصلی تخصصی 3
55 برنامه ريزي حمل و نقل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945006 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
56 توانها و محدوديت هاي منطقه اي کارشناسی ارشد 1945007 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
57 کارگاه برنامه ريزي منطقه اي 2 کارشناسی ارشد 1945009 پردیس بین الملل طراحی شهری 3
58 برنامه ريزي استراتژيک کارشناسی ارشد 1945012 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
59 برنامه ريزي کاربري زمين کارشناسی ارشد 1945013 پردیس بین الملل طراحی شهری 2
60 سمينار مسائل منطقه اي کارشناسی ارشد 1945014 پردیس بین الملل طراحی شهری 2