# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
41 تاریخ تطور نظم فارسی کارشناسی ارشد 1610105 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
42 ساخت دستور ی زبان فارسی کارشناسی ارشد 1610109 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
43 سمینار کارشناسی ارشد 1931001 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
44 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی کارشناسی ارشد 1931007 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
45 جامعه شناسی جنایی کارشناسی ارشد 1931008 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
46 روانشناسی جنایی کارشناسی ارشد 1931009 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
47 حقوق جزای بین الملل کارشناسی ارشد 1931010 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
48 پزشکي قانوني کارشناسی ارشد 1931011 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
49 جرم شناسی کارشناسی ارشد 1931012 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
50 تاريخ تحولات حقوق کيفری کارشناسی ارشد 1931013 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
51 متون فقه جزايی کارشناسی ارشد 1931014 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 3
52 آيين دادرسی کيفری کارشناسی ارشد 1931015 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
53 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931016 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
54 حقوق جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد 1931017 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
55 فلسفه حقوق کارشناسی ارشد 1931018 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
56 آيات الاحکام کارشناسی ارشد 1931019 پردیس بین الملل حقوق 1
57 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931020 پردیس بین الملل حقوق 2
58 حقوق اسلامي تطبيقي کارشناسی ارشد 1931021 پردیس بین الملل حقوق 2
59 مسولیت مدنی کارشناسی ارشد 1931025 پردیس بین الملل حقوق 2
60 متون فقه جزایی 2 تجمیع کارشناسی ارشد 1931026 پردیس بین الملل حقوق 1