# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5501 تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش کارشناسی ارشد 171040000 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5502 اصول و مباني مديريت کارشناسی ارشد 171040001 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5503 زبان تخصصي کارشناسی ارشد 171040002 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5504 سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش کارشناسی ارشد 171040005 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5505 برنامه ریزی استراتژیک کارشناسی ارشد 171040006 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5506 نظارت و ارزشيابي در سازمان هاي ورزشي کارشناسی ارشد 171040007 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی 2
5507 مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسی ارشد 171040008 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5508 مديريت مالي و اداري در ورزش کارشناسی ارشد 171040009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5509 نظريه هاي سازمان و مديريت کارشناسی ارشد 171040010 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5510 مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی ارشد 171040015 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5511 مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش کارشناسی ارشد 171040016 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5512 علم تمرين پيشرفته کارشناسی ارشد 171040334 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
5513 فعاليت بدني و درمان بيماري ها کارشناسی ارشد 171040335 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
5514 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193810005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5515 فيزيولوژي گياهان جاليزي دکتری تخصصی 193810006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5516 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193811005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5517 فيزيولوژي رشد و نمو ميوه دکتری تخصصی 193811006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5518 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193812005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5519 فيزيولوژي گل هاي پيازي و پيش درس دکتری تخصصی 193812006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5520 طراح منظر داخلي با گياهان کارشناسی ارشد 193840012 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی 3