# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5501 امنیت تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658105 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5502 بازاریابی الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658106 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5503 هوش تجاري کارشناسی ارشد 122658107 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5504 سيستم هاي پرداخت الکترونيکي کارشناسی ارشد 122658108 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5505 مديريت زنجيره عرضه(SCM) کارشناسی ارشد 122658109 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5506 تجارت الکترونيکي سيار و محاسبات فراگير کارشناسی ارشد 122658110 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5507 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 122658111 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی تخصصی 2
5508 مهندسي فناوري اطلاعات1-جبراني کارشناسی ارشد 122658117 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات جبرانی 3
5509 شبکه هاي کامپيوتري1 کارشناسی ارشد 122658119 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات جبرانی 3
5510 روش تحقيق و سمينار کارشناسی ارشد 122658120 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات نامشخص 2
5511 محاسبات توري کارشناسی ارشد 122658128 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5512 روشهای پیش بینی کارشناسی ارشد 122658129 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5513 مباحث ويژه کارشناسی ارشد 122658131 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5514 یک درس از سایر گرایش ها کارشناسی ارشد 122658132 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5515 نظریه ها و نقد ادبی کارشناسی ارشد 161080051 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5516 بلاغت کاربردی کارشناسی ارشد 161080061 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5517 تاریخ تطور نظم فارسی کارشناسی ارشد 161080091 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5518 نقد و نظریه ادبیات کودک کارشناسی ارشد 161080101 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5519 بازنویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی و ادبیات عامه برای کودکان کارشناسی ارشد 161080111 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5520 فلسفه و روان شناسي کودکي و نوجواني کارشناسی ارشد 161080141 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2