# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5481 مديريت زنجيره عرضه(SCM) کارشناسی ارشد 122658109 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5482 تجارت الکترونيکي سيار و محاسبات فراگير کارشناسی ارشد 122658110 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5483 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 122658111 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی تخصصی 2
5484 مهندسي فناوري اطلاعات1-جبراني کارشناسی ارشد 122658117 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات جبرانی 3
5485 شبکه هاي کامپيوتري1 کارشناسی ارشد 122658119 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات جبرانی 3
5486 روش تحقيق و سمينار کارشناسی ارشد 122658120 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات نامشخص 2
5487 محاسبات توري کارشناسی ارشد 122658128 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5488 روشهای پیش بینی کارشناسی ارشد 122658129 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5489 مباحث ويژه کارشناسی ارشد 122658131 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5490 یک درس از سایر گرایش ها کارشناسی ارشد 122658132 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5491 نظریه ها و نقد ادبی کارشناسی ارشد 161080051 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5492 بلاغت کاربردی کارشناسی ارشد 161080061 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5493 تاریخ تطور نظم فارسی کارشناسی ارشد 161080091 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5494 نقد و نظریه ادبیات کودک کارشناسی ارشد 161080101 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5495 بازنویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی و ادبیات عامه برای کودکان کارشناسی ارشد 161080111 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5496 فلسفه و روان شناسي کودکي و نوجواني کارشناسی ارشد 161080141 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5497 ادبیات دینی کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 161080151 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5498 کودک و رسانه کارشناسی ارشد 161080181 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5499 رمان نوجوان کارشناسی ارشد 161080221 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5500 شعر کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 161080231 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2