# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5481 زيست شناسي سلولي پيشرفته کارشناسی ارشد 111340100 علوم پایه زیست شناسی نامشخص 2
5482 زيست شناسي رشد ونمو کارشناسی ارشد 111340101 علوم پایه زیست شناسی نامشخص 2
5483 موضوعات ویژه کارشناسی ارشد 111340102 علوم پایه زیست شناسی اصلی تخصصی 2
5484 ويژگي هاي زيستي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340103 علوم پایه زیست شناسی 2
5485 اکوسيستم ها ومناطق حساس وويژه ساحلي -دريايي ايران کارشناسی ارشد 111340104 علوم پایه زیست شناسی 2
5486 زيست شناسي بي مهره گان دريايي کارشناسی ارشد 111340105 علوم پایه زیست شناسی 2
5487 ويژگي هاي غير زيستي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340108 علوم پایه زیست شناسی 2
5488 آلودگي آب هاي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340109 علوم پایه زیست شناسی 2
5489 تنوع زيستي وحفاظت ازآبزيان دريايي کارشناسی ارشد 111340110 علوم پایه زیست شناسی 2
5490 پويايي شناسي جمعيت جانوران دريايي کارشناسی ارشد 111340111 علوم پایه زیست شناسی 2
5491 اکوفيزيولوژي جانوران دريايي کارشناسی ارشد 111340113 علوم پایه زیست شناسی 2
5492 خزنده شناسی کارشناسی ارشد 111340132 علوم پایه زیست شناسی 2
5493 سمينار کارشناسی ارشد 112108023 فنی برق 2
5494 حل تمرین ماشین های الکتریکی 2 کارشناسی 121010251 فنی برق اصلی 3
5495 حل تمرین مدارهای الکتریکی 1 کارشناسی 122610041 فنی مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5496 استراتژی های تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد 122658100 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5497 مهندسي سيستم هاي تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد 122658101 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5498 بانکداري الکترونيک کارشناسی ارشد 122658102 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5499 مديريت ارتباط با مشتري(CRM) کارشناسی ارشد 122658103 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5500 ذخيره و بازيابي اطلاعات تحت وب کارشناسی ارشد 122658104 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3