# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5461 اکوسيستم ها ومناطق حساس وويژه ساحلي -دريايي ايران کارشناسی ارشد 111340104 علوم پایه زیست شناسی 2
5462 زيست شناسي بي مهره گان دريايي کارشناسی ارشد 111340105 علوم پایه زیست شناسی 2
5463 ويژگي هاي غير زيستي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340108 علوم پایه زیست شناسی 2
5464 آلودگي آب هاي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340109 علوم پایه زیست شناسی 2
5465 تنوع زيستي وحفاظت ازآبزيان دريايي کارشناسی ارشد 111340110 علوم پایه زیست شناسی 2
5466 پويايي شناسي جمعيت جانوران دريايي کارشناسی ارشد 111340111 علوم پایه زیست شناسی 2
5467 اکوفيزيولوژي جانوران دريايي کارشناسی ارشد 111340113 علوم پایه زیست شناسی 2
5468 خزنده شناسی کارشناسی ارشد 111340132 علوم پایه زیست شناسی 2
5469 سمينار کارشناسی ارشد 112108023 فنی برق 2
5470 حل تمرین ماشین های الکتریکی 2 کارشناسی 121010251 فنی برق اصلی 3
5471 حل تمرین مدارهای الکتریکی 1 کارشناسی 122610041 فنی مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5472 استراتژی های تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد 122658100 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5473 مهندسي سيستم هاي تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد 122658101 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5474 بانکداري الکترونيک کارشناسی ارشد 122658102 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5475 مديريت ارتباط با مشتري(CRM) کارشناسی ارشد 122658103 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5476 ذخيره و بازيابي اطلاعات تحت وب کارشناسی ارشد 122658104 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5477 امنیت تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658105 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5478 بازاریابی الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658106 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5479 هوش تجاري کارشناسی ارشد 122658107 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5480 سيستم هاي پرداخت الکترونيکي کارشناسی ارشد 122658108 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3