# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5461 آزمایشگاه مدارمنطقی کارشناسی 20130034 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5462 تحقيق در عمليات 1 کارشناسی 20130035 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5463 مقاومت مصالح کارشناسی 20130048 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5464 استاتيک کارشناسی 20130080 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5465 ديناميک کارشناسی 20130081 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5466 آزمایشگاه مکانیک سیالات کارشناسی 20130088 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5467 الکترومغناطيس کارشناسی 20130093 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5468 آزمایشگاه میدانها و امواج کارشناسی 20130095 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5469 مخابرات 2 کارشناسی 20130099 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5470 الکترونيک 1 کارشناسی 20130104 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5471 کارآموزی کارشناسی 20130131 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5472 آز.فيزيک 1 کارشناسی 20140000 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 1
5473 فارسي کارشناسی 20140003 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5474 فيزيک 1 کارشناسی 20140004 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5475 رياضي 1 کارشناسی 20140005 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5476 زبان خارجه کارشناسی 20140006 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5477 رياضي 2 کارشناسی 20140007 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5478 فيزيک 2 کارشناسی 20140008 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5479 کارآفرینی کارشناسی 20140009 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
5480 شیمی عمومی 2 کارشناسی 111210101 علوم پایه شیمی 3