# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5441 فعاليت بدني و درمان بيماري ها کارشناسی ارشد 171040335 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2
5442 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193810005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5443 فيزيولوژي گياهان جاليزي دکتری تخصصی 193810006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5444 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193811005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5445 فيزيولوژي رشد و نمو ميوه دکتری تخصصی 193811006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5446 بيوتکنولوژي گياهي دکتری تخصصی 193812005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5447 فيزيولوژي گل هاي پيازي و پيش درس دکتری تخصصی 193812006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5448 طراح منظر داخلي با گياهان کارشناسی ارشد 193840012 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی 3
5449 مباحث نوين در گياهان زينتي کارشناسی ارشد 193840013 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 2
5450 روش تحقيق دکتری تخصصی 193840014 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 1
5451 پايان نامه کارشناسی ارشد 193850000 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 24
5452 سمينار 1 دکتری تخصصی 193850001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز الزامی مشترک 1
5453 سمينار 2 دکتری تخصصی 193850002 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز تخصصی 1
5454 روشهاي استخراج و اندازه گيري مواد آلي و معدني دکتری تخصصی 193850003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 2
5455 بيوشيمي گياهي دکتری تخصصی 193850004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 3
5456 مساله مخصوص دکتری تخصصی 193850005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
5457 مباحث نوين در گياهان دارويي، ادويه اي نوشابه اي دکتری تخصصی 193850006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5458 بیوتکنولوژی گیاهی دکتری تخصصی 193850007 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5459 فیزیولوژی گیاهان جالیزی دکتری تخصصی 193850008 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5460 فیزیولوژی رشد و نمو میوه دکتری تخصصی 193850009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3