# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5441 روشهاي محاسبات عددي کارشناسی 20130008 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5442 آمار و احتمالات مهندسي کارشناسی 20130009 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5443 فیزیک 2 کارشناسی 20130011 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 3
5444 آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس) کارشناسی 20130012 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5445 شيمي عمومي مهندسي شيمي کارشناسی 20130013 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5446 آزمایشگاه شیمی عمومی کارشناسی 20130014 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5447 رياضي مهندسي کارشناسی 20130016 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 3
5448 رياضيات گسسته کارشناسی 20130018 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5449 اقتصاد مهندسي کارشناسی 20130019 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 3
5450 تجزيه و تحليل سيستم ها کارشناسی 20130020 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5451 زبان تخصصی کارشناسی 20130021 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 2
5452 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی کارشناسی 20130023 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5453 نقشه کشی صنعتی کارشناسی 20130024 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 1
5454 اصول شبيه سازي کارشناسی 20130025 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5455 روشهاي تقريبي در مهندسي کارشناسی 20130026 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5456 برنامه سازي پيشرفته کارشناسی 20130028 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی تخصصی 3
5457 پروژه کارشناسی 20130030 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5458 مباني مهندسي برق کارشناسی 20130031 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5459 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق کارشناسی 20130032 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5460 مدارهاي منطقي کارشناسی 20130033 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3