# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5421 مهندسي فناوري اطلاعات1-جبراني کارشناسی ارشد 122658117 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات جبرانی 3
5422 شبکه هاي کامپيوتري1 کارشناسی ارشد 122658119 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات جبرانی 3
5423 روش تحقيق و سمينار کارشناسی ارشد 122658120 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات نامشخص 2
5424 محاسبات توري کارشناسی ارشد 122658128 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5425 روشهای پیش بینی کارشناسی ارشد 122658129 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5426 مباحث ويژه کارشناسی ارشد 122658131 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5427 یک درس از سایر گرایش ها کارشناسی ارشد 122658132 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5428 فلسفه و روان شناسي کودکي و نوجواني کارشناسی ارشد 161080141 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 2
5429 تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش کارشناسی ارشد 171040000 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5430 اصول و مباني مديريت کارشناسی ارشد 171040001 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5431 زبان تخصصي کارشناسی ارشد 171040002 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5432 سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش کارشناسی ارشد 171040005 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5433 برنامه ریزی استراتژیک کارشناسی ارشد 171040006 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5434 نظارت و ارزشيابي در سازمان هاي ورزشي کارشناسی ارشد 171040007 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی 2
5435 مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسی ارشد 171040008 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5436 مديريت مالي و اداري در ورزش کارشناسی ارشد 171040009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5437 نظريه هاي سازمان و مديريت کارشناسی ارشد 171040010 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی نامشخص 2
5438 مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی ارشد 171040015 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5439 مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش کارشناسی ارشد 171040016 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اصلی تخصصی 2
5440 علم تمرين پيشرفته کارشناسی ارشد 171040334 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی 2