# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5421 اصول مديريت و تئوري سازمان کارشناسی 20122027 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 2
5422 مبانی مهندسی برق کارشناسی 20122028 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5423 آزمایشگاه مبانی برق کارشناسی 20122029 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5424 استاتيک و مقاومت مصالح کارشناسی 20122031 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5425 روش های تولید کارشناسی 20122032 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5426 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1 کارشناسی 20122033 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5427 پروژه کارشناسی 20122036 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5428 کارگاه ماشين ابزار 1 کارشناسی 20122037 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5429 کارگاه عمومی جوش کارشناسی 20122038 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5430 کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی کارشناسی 20122039 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5431 کارآموزی کارشناسی 20122040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5432 سيستمهاي اطلاعات مديريت کارشناسی 20122067 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5433 زبان خارجه کارشناسی 20130000 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی عمومی 3
5434 رياضي 1 کارشناسی 20130001 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5435 فارسي 1 کارشناسی 20130002 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی عمومی 3
5436 شيمي 1 کارشناسی 20130003 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اختیاری 3
5437 فيزيک 1 کارشناسی 20130004 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5438 ریاضی2 کارشناسی 20130005 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 3
5439 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20130006 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 3
5440 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی 20130007 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 4