# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5401 زبان خارجه کارشناسی 20120002 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع عمومی 3
5402 رياضي 1 کارشناسی 20120003 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5403 شيمي 1 کارشناسی 20120004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اختیاری 3
5404 ریاضی 2 کارشناسی 20122004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5405 معادلات ديفرانسيل کارشناسی 20122005 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5406 برنامه نویسی کامپیوتر کارشناسی 20122006 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5407 محاسبات عددي کارشناسی 20122007 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 2
5408 فیزیک 2 کارشناسی 20122010 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5409 اصول حسابداری و هزینه یابی کارشناسی 20122013 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5410 مديريت و کنترل پروژه کارشناسی 20122014 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5411 ارزيابي کار و زمان کارشناسی 20122015 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5412 نقشه کشی صنعتی 1 کارشناسی 20122017 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 2
5413 کنترل کيفيت آماري کارشناسی 20122018 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5414 تئوري احتمالات و کاربرد آن کارشناسی 20122019 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5415 جبرخطي کارشناسی 20122020 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5416 علم مواد کارشناسی 20122021 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5417 اقتصاد عمومی 1 کارشناسی 20122022 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 2
5418 اقتصاد عمومي 2 کارشناسی 20122023 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 2
5419 آمار مهندسی کارشناسی 20122024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5420 تحقيق در عمليات 1 کارشناسی 20122025 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3