# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5401 آلودگي آب هاي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340109 علوم پایه زیست شناسی 2
5402 تنوع زيستي وحفاظت ازآبزيان دريايي کارشناسی ارشد 111340110 علوم پایه زیست شناسی 2
5403 پويايي شناسي جمعيت جانوران دريايي کارشناسی ارشد 111340111 علوم پایه زیست شناسی 2
5404 اکوفيزيولوژي جانوران دريايي کارشناسی ارشد 111340113 علوم پایه زیست شناسی 2
5405 خزنده شناسی کارشناسی ارشد 111340132 علوم پایه زیست شناسی 2
5406 سمينار کارشناسی ارشد 112108023 فنی برق 2
5407 حل تمرین ماشین های الکتریکی 2 کارشناسی 121010251 فنی برق اصلی 3
5408 حل تمرین مدارهای الکتریکی 1 کارشناسی 122610041 فنی مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5409 استراتژی های تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد 122658100 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5410 مهندسي سيستم هاي تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد 122658101 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5411 بانکداري الکترونيک کارشناسی ارشد 122658102 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5412 مديريت ارتباط با مشتري(CRM) کارشناسی ارشد 122658103 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5413 ذخيره و بازيابي اطلاعات تحت وب کارشناسی ارشد 122658104 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3
5414 امنیت تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658105 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5415 بازاریابی الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658106 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5416 هوش تجاري کارشناسی ارشد 122658107 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5417 سيستم هاي پرداخت الکترونيکي کارشناسی ارشد 122658108 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5418 مديريت زنجيره عرضه(SCM) کارشناسی ارشد 122658109 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5419 تجارت الکترونيکي سيار و محاسبات فراگير کارشناسی ارشد 122658110 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی 3
5420 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 122658111 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات اصلی تخصصی 2