# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5381 آزمایشگاه میدانها و امواج کارشناسی 20130095 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5382 مخابرات 2 کارشناسی 20130099 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5383 الکترونيک 1 کارشناسی 20130104 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5384 کارآموزی کارشناسی 20130131 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5385 آز.فيزيک 1 کارشناسی 20140000 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 1
5386 فارسي کارشناسی 20140003 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5387 فيزيک 1 کارشناسی 20140004 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5388 رياضي 1 کارشناسی 20140005 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5389 زبان خارجه کارشناسی 20140006 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5390 رياضي 2 کارشناسی 20140007 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5391 فيزيک 2 کارشناسی 20140008 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5392 کارآفرینی کارشناسی 20140009 ادبیات و علوم انسانی مدیریت 2
5393 شیمی عمومی 2 کارشناسی 111210101 علوم پایه شیمی 3
5394 زيست شناسي سلولي پيشرفته کارشناسی ارشد 111340100 علوم پایه زیست شناسی نامشخص 2
5395 زيست شناسي رشد ونمو کارشناسی ارشد 111340101 علوم پایه زیست شناسی نامشخص 2
5396 موضوعات ویژه کارشناسی ارشد 111340102 علوم پایه زیست شناسی اصلی تخصصی 2
5397 ويژگي هاي زيستي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340103 علوم پایه زیست شناسی 2
5398 اکوسيستم ها ومناطق حساس وويژه ساحلي -دريايي ايران کارشناسی ارشد 111340104 علوم پایه زیست شناسی 2
5399 زيست شناسي بي مهره گان دريايي کارشناسی ارشد 111340105 علوم پایه زیست شناسی 2
5400 ويژگي هاي غير زيستي درياهاي منطقه اي کارشناسی ارشد 111340108 علوم پایه زیست شناسی 2