# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5381 طراحي الگو ريتم کارشناسی 20110043 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5382 معماری کامپیوتر کارشناسی 20110044 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5383 آزمایشگاه مدار های منطقی و معماری کامپیوتر کارشناسی 20110045 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5384 سيستم هاي عامل کارشناسی 20110046 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5385 نظريه زبان ها و ماشين ها کارشناسی 20110047 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5386 ريز پردازنده و زبان اسمبلي کارشناسی 20110049 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5387 روش پژو هش و ارائه کارشناسی 20110054 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 2
5388 طراحی زبان های برنامه سازی کارشناسی 20110055 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5389 تحليل و طراحي سيستم ها کارشناسی 20110056 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی الزامی 3
5390 مهندسي نرم افزار کارشناسی 20110058 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5391 پايگاه داده ها کارشناسی 20110062 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5392 پروژه نرم افزار کارشناسی 20110063 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5393 مباني هوش محاسباتي کارشناسی 20110067 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5394 طراحي شي گراي سيستم ها کارشناسی 20110074 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5395 نظريه و الگوريتم هاي گراف کارشناسی 20110075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 3
5396 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی کارشناسی 20110101 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5397 کارگاه برنامه نویسی متلب کارشناسی 20110109 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5398 اقتصاد مهندسي کارشناسی 20110115 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5399 فارسي1 کارشناسی 20120000 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5400 فيزيک 1 کارشناسی 20120001 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3