# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5361 زبان خارجه کارشناسی 20110001 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر نامشخص 3
5362 مبانی کامپیوتر کارشناسی 20110002 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5363 فارسي 1 کارشناسی 20110003 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر عمومی 3
5364 رياضي عمومی 1 کارشناسی 20110004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5365 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 20110023 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5366 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20110024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5367 آمار و احتمال مهندسي کارشناسی 20110025 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5368 فیزیک 2 کارشناسی 20110027 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5369 آزمايشگاه فيزيک 2 کارشناسی 20110029 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5370 کارگاه کامپيوتر کارشناسی 20110030 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5371 کارگاه کامپیوتر کارشناسی 20110031 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 1
5372 برنامه سازی پیشرفته کارشناسی 20110033 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 3
5373 ریاضیات گسسته کارشناسی 20110034 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 3
5374 آزمایشگاه سیتم های عامل کارشناسی 20110035 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5375 ساختمان داده کارشناسی 20110036 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5376 زبان تخصصی کارشناسی 20110037 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 2
5377 مدار هاي الکتريکي کارشناسی 20110038 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5378 سيگنالها و سيستم ها کارشناسی 20110039 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5379 مدار هاي منطقي کارشناسی 20110040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5380 ریاضی مهندسی کارشناسی 20110042 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3