# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5361 رياضيات گسسته کارشناسی 20130018 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5362 اقتصاد مهندسي کارشناسی 20130019 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 3
5363 تجزيه و تحليل سيستم ها کارشناسی 20130020 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5364 زبان تخصصی کارشناسی 20130021 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 2
5365 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی کارشناسی 20130023 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5366 نقشه کشی صنعتی کارشناسی 20130024 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 1
5367 اصول شبيه سازي کارشناسی 20130025 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5368 روشهاي تقريبي در مهندسي کارشناسی 20130026 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5369 برنامه سازي پيشرفته کارشناسی 20130028 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی تخصصی 3
5370 پروژه کارشناسی 20130030 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5371 مباني مهندسي برق کارشناسی 20130031 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5372 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق کارشناسی 20130032 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5373 مدارهاي منطقي کارشناسی 20130033 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5374 آزمایشگاه مدارمنطقی کارشناسی 20130034 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5375 تحقيق در عمليات 1 کارشناسی 20130035 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5376 مقاومت مصالح کارشناسی 20130048 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5377 استاتيک کارشناسی 20130080 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5378 ديناميک کارشناسی 20130081 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3
5379 آزمایشگاه مکانیک سیالات کارشناسی 20130088 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5380 الکترومغناطيس کارشناسی 20130093 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق 3