# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5341 کارگاه ماشين ابزار 1 کارشناسی 20122037 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5342 کارگاه عمومی جوش کارشناسی 20122038 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5343 کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی کارشناسی 20122039 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5344 کارآموزی کارشناسی 20122040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5345 سيستمهاي اطلاعات مديريت کارشناسی 20122067 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5346 زبان خارجه کارشناسی 20130000 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی عمومی 3
5347 رياضي 1 کارشناسی 20130001 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5348 فارسي 1 کارشناسی 20130002 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی عمومی 3
5349 شيمي 1 کارشناسی 20130003 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اختیاری 3
5350 فيزيک 1 کارشناسی 20130004 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5351 ریاضی2 کارشناسی 20130005 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 3
5352 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20130006 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 3
5353 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی 20130007 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 4
5354 روشهاي محاسبات عددي کارشناسی 20130008 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5355 آمار و احتمالات مهندسي کارشناسی 20130009 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5356 فیزیک 2 کارشناسی 20130011 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی تخصصی 3
5357 آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس) کارشناسی 20130012 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5358 شيمي عمومي مهندسي شيمي کارشناسی 20130013 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 3
5359 آزمایشگاه شیمی عمومی کارشناسی 20130014 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی 1
5360 رياضي مهندسي کارشناسی 20130016 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی اصلی 3