# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5341 سازه هاي فولادي 1 کارشناسی 20102050 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5342 سازه های فولادی 2 کارشناسی 20102051 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5343 مکانيک خاک کارشناسی 20102054 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 3
5344 آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناسی 20102055 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
5345 مکانیک سیالات کارشناسی 20102057 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5346 هيدروليک و آزمايشگاه کارشناسی 20102058 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5347 آزمایشگاه تکنولوژی بتن کارشناسی 20102059 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
5348 روش های اجرای ساختمان کارشناسی 20102061 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5349 راهسازي کارشناسی 20102062 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5350 متره و برآوردوپروژه کارشناسی 20102066 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 1
5351 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
5352 آزمایشگاه مکانیک سیالات کارشناسی 20102070 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
5353 مقاومت مصالح 2 کارشناسی 20102071 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5354 اصول مهندسي آب و فاضلاب کارشناسی 20102084 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اختیاری 3
5355 زبان تخصصي کارشناسی 20102093 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5356 مهندسی محیط زیست کارشناسی 20102096 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی تخصصی 2
5357 پروژه تخصصی کارشناسی 20102104 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5358 اقتصاد مهندسی کارشناسی 20102107 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5359 ماشين آلات ساختماني در راهسازي کارشناسی 20102124 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 2
5360 فيزيک1 کارشناسی 20110000 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3