# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5321 فیزیک 2 کارشناسی 20122010 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5322 اصول حسابداری و هزینه یابی کارشناسی 20122013 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5323 مديريت و کنترل پروژه کارشناسی 20122014 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5324 ارزيابي کار و زمان کارشناسی 20122015 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5325 نقشه کشی صنعتی 1 کارشناسی 20122017 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 2
5326 کنترل کيفيت آماري کارشناسی 20122018 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5327 تئوري احتمالات و کاربرد آن کارشناسی 20122019 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5328 جبرخطي کارشناسی 20122020 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5329 علم مواد کارشناسی 20122021 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5330 اقتصاد عمومی 1 کارشناسی 20122022 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 2
5331 اقتصاد عمومي 2 کارشناسی 20122023 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 2
5332 آمار مهندسی کارشناسی 20122024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5333 تحقيق در عمليات 1 کارشناسی 20122025 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5334 اصول مديريت و تئوري سازمان کارشناسی 20122027 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 2
5335 مبانی مهندسی برق کارشناسی 20122028 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5336 آزمایشگاه مبانی برق کارشناسی 20122029 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 1
5337 استاتيک و مقاومت مصالح کارشناسی 20122031 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5338 روش های تولید کارشناسی 20122032 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5339 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1 کارشناسی 20122033 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5340 پروژه کارشناسی 20122036 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3