# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5321 رياضي عمومي 1 کارشناسی 20100000 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5322 فارسي1 کارشناسی 20100001 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران عمومی 3
5323 فيزيک 1 کارشناسی 20100002 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5324 زبان خارجه کارشناسی 20100003 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران عمومی 3
5325 شيمي عمومي کارشناسی 20100004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اختیاری 3
5326 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 20102023 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی 3
5327 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20102024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی تخصصی 3
5328 برنامه نویسی کامپیوتر کارشناسی 20102025 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی تخصصی 3
5329 محاسبات عددي کارشناسی 20102026 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5330 آمار و احتمال مهندسي کارشناسی 20102027 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5331 زمین شناسی مهندسی کارشناسی 20102030 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی 2
5332 نقشه برداري 1 و عمليات کارشناسی 20102037 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی 2
5333 مصالح ساختماني و آزمايشگاه کارشناسی 20102038 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 2
5334 تکنولوژي بتن کارشناسی 20102039 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 2
5335 طراحي معماري و شهرسازي کارشناسی 20102040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 2
5336 ديناميک کارشناسی 20102042 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 3
5337 مقاومت مصالح 1 کارشناسی 20102043 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران نامشخص 3
5338 تحلیل سازه ها 1 کارشناسی 20102044 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5339 تحليل سازه ها 2 کارشناسی 20102045 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5340 سازه هاي بتن آرمه 1 کارشناسی 20102047 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3