# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5301 طراحی زبان های برنامه سازی کارشناسی 20110055 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5302 تحليل و طراحي سيستم ها کارشناسی 20110056 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی الزامی 3
5303 مهندسي نرم افزار کارشناسی 20110058 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5304 پايگاه داده ها کارشناسی 20110062 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5305 پروژه نرم افزار کارشناسی 20110063 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5306 مباني هوش محاسباتي کارشناسی 20110067 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5307 طراحي شي گراي سيستم ها کارشناسی 20110074 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5308 نظريه و الگوريتم هاي گراف کارشناسی 20110075 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 3
5309 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی کارشناسی 20110101 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5310 کارگاه برنامه نویسی متلب کارشناسی 20110109 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5311 اقتصاد مهندسي کارشناسی 20110115 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5312 فارسي1 کارشناسی 20120000 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5313 فيزيک 1 کارشناسی 20120001 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5314 زبان خارجه کارشناسی 20120002 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع عمومی 3
5315 رياضي 1 کارشناسی 20120003 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5316 شيمي 1 کارشناسی 20120004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اختیاری 3
5317 ریاضی 2 کارشناسی 20122004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5318 معادلات ديفرانسيل کارشناسی 20122005 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 3
5319 برنامه نویسی کامپیوتر کارشناسی 20122006 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع اصلی تخصصی 3
5320 محاسبات عددي کارشناسی 20122007 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع 2