# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5301 پروکاريوتهاي بيماريزاي گياهي کارشناسی ارشد 19561004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5302 اصول نماتدشناسي و نماتدهاي انگل گياهي کارشناسی ارشد 19561005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5303 روشها و وسايل تحقيق در بيماري شناسي گياهي کارشناسی ارشد 19561006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز تخصصی 3
5304 بیماریهای بعد از برداشت محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد 19561007 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 2
5305 مدیریت بیماریهای گیاهی کارشناسی ارشد 19561009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز تخصصی 3
5306 بیماریهای درختان جنگلی و چوب کارشناسی ارشد 19561010 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5307 سمينار 1 دکتری تخصصی 19562001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1
5308 فيزيولوژي پيشرفته حشرات دکتری تخصصی 19562002 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5309 کنه شناسي پيشرفته(فيزيولوزي و رده بندي) دکتری تخصصی 19562003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5310 کاربرد ژنتيک در حشره شناسي دکتری تخصصی 19562005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5311 روشهاي آزمايشگاهي بيوشيمي در حشره شناسي دکتری تخصصی 19562006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5312 بيوشيمي تکميلي کارشناسی ارشد 19571003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5313 فيزيولوژي تکميلي1 کارشناسی ارشد 19571004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 3
5314 روش تحقيق کارشناسی ارشد 19571005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 2
5315 هورمون شناسی و غدد داخلی کارشناسی ارشد 19571006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5316 بیوتکنولوژی در دامپروری کارشناسی ارشد 19571007 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز الزامی مشترک 2
5317 تغذیه دام تکمیلی کارشناسی ارشد 19571008 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5318 فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی کارشناسی ارشد 19571009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5319 مسأله مخصوص کارشناسی ارشد 19571011 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
5320 زبان تخصصي کارشناسی ارشد 19571012 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3