# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5281 فیزیک 2 کارشناسی 20110027 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5282 آزمايشگاه فيزيک 2 کارشناسی 20110029 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5283 کارگاه کامپيوتر کارشناسی 20110030 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5284 کارگاه کامپیوتر کارشناسی 20110031 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 1
5285 برنامه سازی پیشرفته کارشناسی 20110033 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 3
5286 ریاضیات گسسته کارشناسی 20110034 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 3
5287 آزمایشگاه سیتم های عامل کارشناسی 20110035 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5288 ساختمان داده کارشناسی 20110036 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5289 زبان تخصصی کارشناسی 20110037 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی تخصصی 2
5290 مدار هاي الکتريکي کارشناسی 20110038 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5291 سيگنالها و سيستم ها کارشناسی 20110039 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5292 مدار هاي منطقي کارشناسی 20110040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5293 ریاضی مهندسی کارشناسی 20110042 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5294 طراحي الگو ريتم کارشناسی 20110043 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5295 معماری کامپیوتر کارشناسی 20110044 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5296 آزمایشگاه مدار های منطقی و معماری کامپیوتر کارشناسی 20110045 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 1
5297 سيستم هاي عامل کارشناسی 20110046 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5298 نظريه زبان ها و ماشين ها کارشناسی 20110047 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5299 ريز پردازنده و زبان اسمبلي کارشناسی 20110049 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5300 روش پژو هش و ارائه کارشناسی 20110054 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 2