# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5281 پدیده های سطحی کارشناسی ارشد 19520009 پردیس بین الملل مهندسی نساجی تخصصی 3
5282 مواد رنگزا و کاربردهای نوین آن کارشناسی ارشد 19520011 پردیس بین الملل مهندسی نساجی تخصصی 3
5283 روشهاي يشرفته نمونه برداري در جنگل دکتری تخصصی 19543004 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5284 اکولوژي کمي دکتری تخصصی 19543006 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5285 جنگل کاري در خشکبوم دکتری تخصصی 19543007 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5286 برنامه ريزي واحدهاي جنگلي دکتری تخصصی 19543008 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5287 روشهاي تحقيق در سيستم هاي بهره برداري دکتری تخصصی 19543009 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5288 حفاظت و بهسازي محيط زيست دکتری تخصصی 19543010 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5289 جنگل شناسي پيشرفته دکتری تخصصی 19543011 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5290 اکولوژي خاکهاي جنگلي دکتری تخصصی 19543012 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5291 ارگونومي و ايمني کار در جنگل دکتری تخصصی 19543013 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5292 پروژه 1 دکتری تخصصی 19543014 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
5293 پروژه 2 دکتری تخصصی 19543015 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
5294 تحقيق در عمليات مديريت جنگل دکتری تخصصی 19543016 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5295 برنامه ريزي واحدهاي جنگلي دکتری تخصصی 19543017 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5296 سنجش از دور پیشرفته در جنگل دکتری تخصصی 19543018 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5297 روش های تصمیم گیری در مدیریت جنگل دکتری تخصصی 19543019 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5298 ارزیابی طراحی و اجرا در پروژه های جنگل دکتری تخصصی 19543021 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5299 پر.ژه (1) دکتری تخصصی 19543110 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
5300 قارچ شناسي تکميلي کارشناسی ارشد 19561003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3