# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5261 فيزيک قطعات اپتو الکترونيکي دکتری تخصصی 19514015 پردیس بین الملل فیزیک 3
5262 مباحث پيشرفته در لايه هاي نازک دکتری تخصصی 19514016 پردیس بین الملل فیزیک 3
5263 نانوساختارها، ويژگيها و کاربردها تجميع دکتری تخصصی 19514018 پردیس بین الملل فیزیک 3
5264 مباحث پيشرفته در نانولوله هاي کربني تجميع دکتری تخصصی 19514019 پردیس بین الملل فیزیک 3
5265 اپتيک کوانتومي تجميع دکتری تخصصی 19514020 پردیس بین الملل فیزیک 3
5266 اختر فيزيک پيشرفته 1 تجميع دکتری تخصصی 19514021 پردیس بین الملل فیزیک 3
5267 شبيه سازي ديناميک مولکولي دکتری تخصصی 19514022 پردیس بین الملل فیزیک 3
5268 فیزیک پدیده های بحرانی تجمیع دکتری تخصصی 19514023 پردیس بین الملل فیزیک 3
5269 نسبیت عام 1 دکتری تخصصی 19514025 پردیس بین الملل فیزیک 3
5270 مباحث پیشرفته در فیزیک هسته‌ای2 تجمیع دکتری تخصصی 19514027 پردیس بین الملل فیزیک 3
5271 مباحث پیشرفته در نظریه گروه ها تجمیع دکتری تخصصی 19514034 پردیس بین الملل فیزیک 3
5272 نسبیت عام 2 مستقل دکتری تخصصی 19514035 پردیس بین الملل فیزیک 3
5273 مباحث پیشرفته در ذرات بنیادی مستقل دکتری تخصصی 19514036 پردیس بین الملل فیزیک 3
5274 مبانی نظری مکانیک کوانتومی تجمیع دکتری تخصصی 19514037 پردیس بین الملل فیزیک 3
5275 آمار و روشهاي تحقيق در نساجي کارشناسی ارشد 19520002 پردیس بین الملل مهندسی نساجی 3
5276 رياضيات عالي کارشناسی ارشد 19520003 پردیس بین الملل مهندسی نساجی تخصصی 3
5277 اسپکتروسکپي پيشرفته کارشناسی ارشد 19520004 پردیس بین الملل مهندسی نساجی نامشخص 3
5278 تکنولوژي توليد الياف پيشرفته کارشناسی ارشد 19520005 پردیس بین الملل مهندسی نساجی 3
5279 کالریمتری پیشرفته کارشناسی ارشد 19520006 پردیس بین الملل مهندسی نساجی اصلی تخصصی 3
5280 فیزیک الیاف پیشرفته کارشناسی ارشد 19520007 پردیس بین الملل مهندسی نساجی اصلی تخصصی 3