# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5261 روش های اجرای ساختمان کارشناسی 20102061 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5262 راهسازي کارشناسی 20102062 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5263 متره و برآوردوپروژه کارشناسی 20102066 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 1
5264 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
5265 آزمایشگاه مکانیک سیالات کارشناسی 20102070 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
5266 مقاومت مصالح 2 کارشناسی 20102071 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5267 اصول مهندسي آب و فاضلاب کارشناسی 20102084 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اختیاری 3
5268 زبان تخصصي کارشناسی 20102093 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5269 مهندسی محیط زیست کارشناسی 20102096 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی تخصصی 2
5270 پروژه تخصصی کارشناسی 20102104 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5271 اقتصاد مهندسی کارشناسی 20102107 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5272 ماشين آلات ساختماني در راهسازي کارشناسی 20102124 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 2
5273 فيزيک1 کارشناسی 20110000 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5274 زبان خارجه کارشناسی 20110001 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر نامشخص 3
5275 مبانی کامپیوتر کارشناسی 20110002 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5276 فارسي 1 کارشناسی 20110003 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر عمومی 3
5277 رياضي عمومی 1 کارشناسی 20110004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3
5278 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 20110023 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5279 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20110024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر اصلی 3
5280 آمار و احتمال مهندسي کارشناسی 20110025 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر 3