# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5241 الکتروديناميک 1 کارشناسی ارشد 19511004 پردیس بین الملل فیزیک نامشخص 4
5242 فيزيک محاسباتي کارشناسی ارشد 19511005 پردیس بین الملل فیزیک نامشخص 2
5243 مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 کارشناسی ارشد 19511006 پردیس بین الملل فیزیک اصلی تخصصی 3
5244 مکانیک آماری پیشرفته 1 کارشناسی ارشد 19511007 پردیس بین الملل فیزیک اصلی تخصصی 3
5245 حالت جامد پیشرفته 1 کارشناسی ارشد 19511008 پردیس بین الملل فیزیک اصلی تخصصی 3
5246 سیستم های تصویر پردازی پزشکی کارشناسی ارشد 19511009 پردیس بین الملل فیزیک اصلی تخصصی 3
5247 مکانیک کوانتمی پيشرفته 2 کارشناسی ارشد 19511014 پردیس بین الملل فیزیک 3
5248 سمينار کارشناسی ارشد 19511015 پردیس بین الملل فیزیک 2
5249 سمینار1 دکتری تخصصی 19514001 پردیس بین الملل فیزیک اصلی تخصصی 1
5250 اپتيك پراشي دکتری تخصصی 19514003 پردیس بین الملل فیزیک 3
5251 مباحث ويژه در فيزيك دکتری تخصصی 19514005 پردیس بین الملل فیزیک 3
5252 ماده چگال1 دکتری تخصصی 19514006 پردیس بین الملل فیزیک 3
5253 سمينار2 دکتری تخصصی 19514007 پردیس بین الملل فیزیک 1
5254 برهمكنش نور با مواد دکتری تخصصی 19514008 پردیس بین الملل فیزیک 3
5255 فيزيك سطح پيشرفته2 دکتری تخصصی 19514009 پردیس بین الملل فیزیک 3
5256 مباحث پيشرفته در فيزيك هسته اي1 دکتری تخصصی 19514010 پردیس بین الملل فیزیک 3
5257 فيزيك آشكارسازها دکتری تخصصی 19514011 پردیس بین الملل فیزیک 3
5258 نانو ساختارهاي مغناطيسي دکتری تخصصی 19514012 پردیس بین الملل فیزیک 3
5259 محاسبات مونت کارلو در فيزيک هسته اي دکتری تخصصی 19514013 پردیس بین الملل فیزیک 3
5260 روش هاي پيشرفته در آناليز سطح دکتری تخصصی 19514014 پردیس بین الملل فیزیک 3