# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5241 برنامه نویسی کامپیوتر کارشناسی 20102025 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی تخصصی 3
5242 محاسبات عددي کارشناسی 20102026 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5243 آمار و احتمال مهندسي کارشناسی 20102027 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5244 زمین شناسی مهندسی کارشناسی 20102030 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی 2
5245 نقشه برداري 1 و عمليات کارشناسی 20102037 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی 2
5246 مصالح ساختماني و آزمايشگاه کارشناسی 20102038 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 2
5247 تکنولوژي بتن کارشناسی 20102039 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 2
5248 طراحي معماري و شهرسازي کارشناسی 20102040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 2
5249 ديناميک کارشناسی 20102042 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 3
5250 مقاومت مصالح 1 کارشناسی 20102043 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران نامشخص 3
5251 تحلیل سازه ها 1 کارشناسی 20102044 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5252 تحليل سازه ها 2 کارشناسی 20102045 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5253 سازه هاي بتن آرمه 1 کارشناسی 20102047 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5254 سازه هاي فولادي 1 کارشناسی 20102050 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5255 سازه های فولادی 2 کارشناسی 20102051 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 2
5256 مکانيک خاک کارشناسی 20102054 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران الزامی 3
5257 آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناسی 20102055 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1
5258 مکانیک سیالات کارشناسی 20102057 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5259 هيدروليک و آزمايشگاه کارشناسی 20102058 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5260 آزمایشگاه تکنولوژی بتن کارشناسی 20102059 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 1