# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5221 فيزيولوژي پيشرفته حشرات دکتری تخصصی 19562002 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5222 کنه شناسي پيشرفته(فيزيولوزي و رده بندي) دکتری تخصصی 19562003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5223 کاربرد ژنتيک در حشره شناسي دکتری تخصصی 19562005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5224 روشهاي آزمايشگاهي بيوشيمي در حشره شناسي دکتری تخصصی 19562006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5225 بيوشيمي تکميلي کارشناسی ارشد 19571003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5226 فيزيولوژي تکميلي1 کارشناسی ارشد 19571004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 3
5227 روش تحقيق کارشناسی ارشد 19571005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز نامشخص 2
5228 هورمون شناسی و غدد داخلی کارشناسی ارشد 19571006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5229 بیوتکنولوژی در دامپروری کارشناسی ارشد 19571007 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز الزامی مشترک 2
5230 تغذیه دام تکمیلی کارشناسی ارشد 19571008 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5231 فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی کارشناسی ارشد 19571009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5232 مسأله مخصوص کارشناسی ارشد 19571011 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 2
5233 زبان تخصصي کارشناسی ارشد 19571012 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5234 رياضي عمومي 1 کارشناسی 20100000 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5235 فارسي1 کارشناسی 20100001 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران عمومی 3
5236 فيزيک 1 کارشناسی 20100002 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران 3
5237 زبان خارجه کارشناسی 20100003 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران عمومی 3
5238 شيمي عمومي کارشناسی 20100004 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اختیاری 3
5239 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 20102023 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی 3
5240 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20102024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران اصلی تخصصی 3