# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5221 پاسخ هاي هورموني به فعاليت ورزشي دکتری تخصصی 19484013 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5222 سمينار در بيوشيمي و متابوليسم ورزشي دکتری تخصصی 19484014 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5223 پاسخ هاي ايمني به فعاليت ورزشي دکتری تخصصی 19484015 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5224 روش هاي آزمايشگاهي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي دکتری تخصصی 19484016 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5225 فيزيولوژي ورزشي پيشرفته قلب و عروق و تنفس دکتری تخصصی 19484017 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5226 سازگاري سلولي با فعاليت ورزشي دکتری تخصصی 19485002 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5227 آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي کارشناسی ارشد 19486004 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5228 بيوشيمي ويژه تغذيه ورزشي تشکيل کلاس : دانشکده تربيت بدني کارشناسی ارشد 19486005 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5229 تغذيه انساني محل تشکيل کلاس : مطب دکتر کارشناسی ارشد 19486006 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5230 رايانه پيشرفته کارشناسی ارشد 19486007 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5231 زبان تخصصي محل تشکيل کلاس : دانشکده تربيت بدني کارشناسی ارشد 19486008 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5232 فعاليت ورزشي، تغذيه و سيستم ايمني کارشناسی ارشد 19486009 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5233 تغذیه و کنترل وزن ورزشکاران کارشناسی ارشد 19486015 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5234 روش تحقيق در مديريت ورزشي کارشناسی ارشد 19488003 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5235 اصول و مباني مديريت کارشناسی ارشد 19488004 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5236 اصول و مباني بازاريابي ورزشي کارشناسی ارشد 19488005 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5237 نظريه هاي سازمان و مديريت کارشناسی ارشد 19488009 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5238 کاربرد رايانه در ورزش کارشناسی ارشد 19488098 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5239 زبان تخصصي کارشناسی ارشد 19488099 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5240 مکانيک کوانتمي پيشرفته 1 کارشناسی ارشد 19511003 پردیس بین الملل فیزیک 3