# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5201 آمار زيستي پيشرفته در علوم ورزشي کارشناسی ارشد 19483004 پردیس بین الملل تربیت بدنی نامشخص 2
5202 فيزيولوژي پيشرفته دستگاه اعصاب مرکزي کارشناسی ارشد 19483005 پردیس بین الملل تربیت بدنی نامشخص 2
5203 حرکات اصلاحي پيشرفته کارشناسی ارشد 19483006 پردیس بین الملل تربیت بدنی نامشخص 2
5204 حرکات شناسي پيشرفته کارشناسی ارشد 19483007 پردیس بین الملل تربیت بدنی نامشخص 2
5205 کامپیوتر کاربرد رایانه در اصلاحی کارشناسی ارشد 19483008 پردیس بین الملل تربیت بدنی اصلی تخصصی 2
5206 پاتوکینزیولوژ دستگاه عصبی - عضلانی کارشناسی ارشد 19483009 پردیس بین الملل تربیت بدنی اصلی تخصصی 2
5207 آزمایشگاه حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد 19483010 پردیس بین الملل تربیت بدنی اصلی تخصصی 2
5208 سمینار در حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد 19483011 پردیس بین الملل تربیت بدنی اصلی تخصصی 2
5209 اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی کارشناسی ارشد 19483013 پردیس بین الملل تربیت بدنی اصلی تخصصی 2
5210 ورزش معلولين کارشناسی ارشد 19483014 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5211 کارورزي کارشناسی ارشد 19483015 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5212 فيزيولوژي ورزش 1 کارشناسی ارشد 19483097 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5213 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني کارشناسی ارشد 19483098 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5214 زبان تخصصي کارشناسی ارشد 19483099 پردیس بین الملل تربیت بدنی نامشخص 2
5215 سازگاري سلولي با فعاليت ورزشي دکتری تخصصی 19484002 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5216 فيزيولوژي پيشرفته قلب،عروق وتنفس دکتری تخصصی 19484004 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5217 سمينار در فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس دکتری تخصصی 19484006 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5218 روش هاي آزمايشگاهي سنجش عملکرد قلب، عروق و تنفس در ورزش دکتری تخصصی 19484007 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5219 فيزيولوژي ورزشي پيشرفته تنفس دکتری تخصصی 19484008 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2
5220 جنبه هاي متابوليک فعاليت ورزشي دکتری تخصصی 19484012 پردیس بین الملل تربیت بدنی 2