# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
5201 حفاظت و بهسازي محيط زيست دکتری تخصصی 19543010 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5202 جنگل شناسي پيشرفته دکتری تخصصی 19543011 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5203 اکولوژي خاکهاي جنگلي دکتری تخصصی 19543012 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5204 ارگونومي و ايمني کار در جنگل دکتری تخصصی 19543013 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5205 پروژه 1 دکتری تخصصی 19543014 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
5206 پروژه 2 دکتری تخصصی 19543015 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
5207 تحقيق در عمليات مديريت جنگل دکتری تخصصی 19543016 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5208 برنامه ريزي واحدهاي جنگلي دکتری تخصصی 19543017 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5209 سنجش از دور پیشرفته در جنگل دکتری تخصصی 19543018 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5210 روش های تصمیم گیری در مدیریت جنگل دکتری تخصصی 19543019 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5211 ارزیابی طراحی و اجرا در پروژه های جنگل دکتری تخصصی 19543021 پردیس بین الملل منابع طبیعی 2
5212 پر.ژه (1) دکتری تخصصی 19543110 پردیس بین الملل منابع طبیعی 1
5213 قارچ شناسي تکميلي کارشناسی ارشد 19561003 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5214 پروکاريوتهاي بيماريزاي گياهي کارشناسی ارشد 19561004 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5215 اصول نماتدشناسي و نماتدهاي انگل گياهي کارشناسی ارشد 19561005 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 3
5216 روشها و وسايل تحقيق در بيماري شناسي گياهي کارشناسی ارشد 19561006 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز تخصصی 3
5217 بیماریهای بعد از برداشت محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد 19561007 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 2
5218 مدیریت بیماریهای گیاهی کارشناسی ارشد 19561009 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز تخصصی 3
5219 بیماریهای درختان جنگلی و چوب کارشناسی ارشد 19561010 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز اصلی تخصصی 3
5220 سمينار 1 دکتری تخصصی 19562001 پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز 1