# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
21 جامعه شناسی جنایی کارشناسی ارشد 1931008 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
22 روانشناسی جنایی کارشناسی ارشد 1931009 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
23 حقوق جزای بین الملل کارشناسی ارشد 1931010 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
24 پزشکي قانوني کارشناسی ارشد 1931011 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
25 جرم شناسی کارشناسی ارشد 1931012 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
26 تاريخ تحولات حقوق کيفری کارشناسی ارشد 1931013 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
27 متون فقه جزايی کارشناسی ارشد 1931014 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 3
28 آيين دادرسی کيفری کارشناسی ارشد 1931015 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
29 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931016 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
30 حقوق جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد 1931017 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
31 فلسفه حقوق کارشناسی ارشد 1931018 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
32 آيات الاحکام کارشناسی ارشد 1931019 پردیس بین الملل حقوق 1
33 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931020 پردیس بین الملل حقوق 2
34 حقوق اسلامي تطبيقي کارشناسی ارشد 1931021 پردیس بین الملل حقوق 2
35 مسولیت مدنی کارشناسی ارشد 1931025 پردیس بین الملل حقوق 2
36 رفتار سازمانی بین المللی کارشناسی ارشد 1933012 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی انتخابی 2
37 روش تحقیق کارشناسی ارشد 1937007 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
38 نمایشنامه معاصر انگلیسی کارشناسی ارشد 1937008 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
39 نقد ادبی کارشناسی ارشد 1937009 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
40 نقد و بررسی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1937010 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2