# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
21 انگيزش و هيجان کارشناسی ارشد 195005 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
22 روشهای تحقیق در روانشناسی کارشناسی ارشد 195006 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 3
23 روانشناسی یادگیری و تفكر کارشناسی ارشد 195007 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 2
24 روانشناسی تجربی کارشناسی ارشد 195008 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 2
25 روانشناسی رشد پیشرفته کارشناسی ارشد 195009 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 2
26 روانشناسي کودکان استثنايي کارشناسی ارشد 195010 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 3
27 نظريه هاي شخصيت کارشناسی ارشد 195011 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
28 مباحث جديد در آسيب شناسي رواني کارشناسی ارشد 195012 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
29 روانشناسي احساس و ادراک کارشناسی ارشد 195013 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
30 سمينار در نظريه ها و يافته هاي روانشناسي کارشناسی ارشد 195014 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
31 آسیب شناسی روانی(جبرانی) کارشناسی ارشد 195099 پردیس بین الملل روانشناسی جبرانی 3
32 آزمایشگاه اپیتک و لیزر کارشناسی ارشد 1111058 علوم پایه فیزیک 1
33 فیزیک قطعات نیم رسانا کارشناسی 1111401 علوم پایه فیزیک 3
34 شیمی فیزیک 2 کارشناسی 1112118 علوم پایه شیمی 3
35 فیزیک لیزر پیشرفته1 کارشناسی ارشد 1114049 علوم پایه فیزیک 3
36 واکنش ها و پراکندگی ها در فیزیک هسته ای دکتری تخصصی 1114063 علوم پایه فیزیک 3
37 متون نظم ونثر عربی کارشناسی ارشد 1610101 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
38 روش تحقیق در ادبیات کودک ونوجوان کارشناسی ارشد 1610102 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
39 نظریه ها ونقد ادبی کارشناسی ارشد 1610103 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
40 فلسفه وروان شناسی کودکی ونوجوانی کارشناسی ارشد 1610104 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2