# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
21 حقوق جزای بین الملل کارشناسی ارشد 1931010 پردیس بین الملل حقوق اصلی تخصصی 2
22 پزشکي قانوني کارشناسی ارشد 1931011 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
23 جرم شناسی کارشناسی ارشد 1931012 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
24 تاريخ تحولات حقوق کيفری کارشناسی ارشد 1931013 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
25 متون فقه جزايی کارشناسی ارشد 1931014 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 3
26 آيين دادرسی کيفری کارشناسی ارشد 1931015 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
27 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931016 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 2
28 حقوق جزای عمومی 2 کارشناسی ارشد 1931017 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
29 فلسفه حقوق کارشناسی ارشد 1931018 پردیس بین الملل حقوق نامشخص 1
30 آيات الاحکام کارشناسی ارشد 1931019 پردیس بین الملل حقوق 1
31 سمينار آموزش محور کارشناسی ارشد 1931020 پردیس بین الملل حقوق 2
32 حقوق اسلامي تطبيقي کارشناسی ارشد 1931021 پردیس بین الملل حقوق 2
33 مسولیت مدنی کارشناسی ارشد 1931025 پردیس بین الملل حقوق 2
34 رفتار سازمانی بین المللی کارشناسی ارشد 1933012 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی انتخابی 2
35 روش تحقیق کارشناسی ارشد 1937007 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
36 نمایشنامه معاصر انگلیسی کارشناسی ارشد 1937008 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
37 نقد ادبی کارشناسی ارشد 1937009 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
38 نقد و بررسی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1937010 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
39 دوره تجدید حیات ادبی کارشناسی ارشد 1937011 پردیس بین الملل زبان انگلیسی اصلی تخصصی 2
40 داستان کوتاه کارشناسی ارشد 1937012 پردیس بین الملل زبان انگلیسی نامشخص 2