# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
361 فیزیک پایه3 کارشناسی 11111005 علوم پایه فیزیک 4
362 آز. فیزیک پایه3 کارشناسی 11111006 علوم پایه فیزیک 1
363 فیزیک جدید1 کارشناسی 11111007 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 4
364 آز.فیزیک جدید کارشناسی 11111008 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 2
365 مکانیک تحلیلی1 کارشناسی 11111009 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 3
366 مکانیک تحلیلی2 کارشناسی 11111010 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 3
367 ترمودینامیک و مکانیک آماری کارشناسی 11111011 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 4
368 ریاضی فیزیک 1 کارشناسی 11111012 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 3
369 ریاضی فیزیک2 کارشناسی 11111013 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 3
370 الکترو مغناطیس1 کارشناسی 11111014 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 4
371 الکترو مغناطیس2 کارشناسی 11111015 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 4
372 مکانیک کوانتومی1 کارشناسی 11111016 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 4
373 مکانیک کوانتومی2 کارشناسی 11111017 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 4
374 اپتیک کارشناسی 11111018 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 3
375 آز.اپتیک کارشناسی 11111019 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 2
376 الکترونیک1 کارشناسی 11111020 علوم پایه فیزیک تخصصی انتخابی 3
377 آز.الکترونیک1 کارشناسی 11111021 علوم پایه فیزیک تخصصی انتخابی 2
378 فیزیک حالت جامد1 کارشناسی 11111022 علوم پایه فیزیک تخصصی انتخابی 3
379 فیزیک هسته ای 1 کارشناسی 11111023 علوم پایه فیزیک تخصصی انتخابی 4
380 ذرات بنیادی مقدماتی کارشناسی 11111024 علوم پایه فیزیک تخصصی انتخابی 3