# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
341 کوهمولوژي درام مانيفلد ها و فيبر ه هاي برداري دکتری تخصصی 11106065 علوم ریاضی ریاضی محض 4
342 مباحثي در معادلات ديفرانسيل تصادفي دکتری تخصصی 11106066 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 4
343 نظريه ترکيبياتي گروهها دکتری تخصصی 11106067 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
344 نظريه معادلات با مشتقات جزئي 4 دکتری تخصصی 11106068 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
345 هندسه سوپر منيفلد ها (1) دکتری تخصصی 11106069 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
346 شبکه هاي جريان پيشرفته دکتری تخصصی 11106071 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
347 مباحث ويژه دکتری تخصصی 11106072 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 4
348 نظريه الگوريتم دکتری تخصصی 11106073 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 4
349 نظريه جبري گراف دکتری تخصصی 11106078 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 4
350 نظريه حلقه هاي مدرج دکتری تخصصی 11106081 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 4
351 ارزیابی جامع دکتری تخصصی 11106868 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 0
352 دانش خانواده و جمعيت کارشناسی 11109013 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی عمومی 2
353 شیمی عمومی کارشناسی 11109014 علوم پایه شیمی 3
354 فیزیک پایه1 کارشناسی 11111001 علوم پایه فیزیک 4
355 فیزیک پایه2 کارشناسی 11111002 علوم پایه فیزیک 4
356 آز.فیزیک پایه1 کارشناسی 11111003 علوم پایه فیزیک 1
357 آز.فیزیک پایه2 کارشناسی 11111004 علوم پایه فیزیک 1
358 فیزیک پایه3 کارشناسی 11111005 علوم پایه فیزیک 4
359 آز. فیزیک پایه3 کارشناسی 11111006 علوم پایه فیزیک 1
360 فیزیک جدید1 کارشناسی 11111007 علوم پایه فیزیک تخصصی الزامی 4