# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
341 مباحثی در کنترل سیستم های پارامتر توزیعی دکتری تخصصی 11106060 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
342 مباحثی در کنترل غیرخطی دکتری تخصصی 11106061 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
343 جبر ابر همولوژی دکتری تخصصی 11106064 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
344 کوهمولوژي درام مانيفلد ها و فيبر ه هاي برداري دکتری تخصصی 11106065 علوم ریاضی ریاضی محض 4
345 مباحثي در معادلات ديفرانسيل تصادفي دکتری تخصصی 11106066 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 4
346 نظريه ترکيبياتي گروهها دکتری تخصصی 11106067 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
347 نظريه معادلات با مشتقات جزئي 4 دکتری تخصصی 11106068 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
348 هندسه سوپر منيفلد ها (1) دکتری تخصصی 11106069 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
349 شبکه هاي جريان پيشرفته دکتری تخصصی 11106071 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
350 مباحث ويژه دکتری تخصصی 11106072 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 4
351 نظريه الگوريتم دکتری تخصصی 11106073 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 4
352 نظريه جبري گراف دکتری تخصصی 11106078 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 4
353 نظريه حلقه هاي مدرج دکتری تخصصی 11106081 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 4
354 ارزیابی جامع دکتری تخصصی 11106868 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 0
355 دانش خانواده و جمعيت کارشناسی 11109013 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی عمومی 2
356 شیمی عمومی کارشناسی 11109014 علوم پایه شیمی 3
357 فیزیک پایه1 کارشناسی 11111001 علوم پایه فیزیک 4
358 فیزیک پایه2 کارشناسی 11111002 علوم پایه فیزیک 4
359 آز.فیزیک پایه1 کارشناسی 11111003 علوم پایه فیزیک 1
360 آز.فیزیک پایه2 کارشناسی 11111004 علوم پایه فیزیک 1