# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
321 جبر باناخ دکتری تخصصی 11106021 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
322 مباحث پیشرفته در محاسبات ماتریسی و مقادیر ویژه دکتری تخصصی 11106022 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
323 نظریه حلقه ها دکتری تخصصی 11106023 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
324 گروههای توپولوژیک دکتری تخصصی 11106026 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
325 انالیز تابعی2 دکتری تخصصی 11106027 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
326 جبرهای*c دکتری تخصصی 11106029 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
327 چند جمله ایهای متعامد وکاربردها دکتری تخصصی 11106032 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
328 مباحثی در نظریه آشوب دکتری تخصصی 11106038 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
329 مباحثی در سیستمهای دینامیکی دکتری تخصصی 11106039 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی 4
330 گروههای جایگشتی دکتری تخصصی 11106040 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
331 مباحث وی‍ژه درجبر{دکتری ریاضی} دکتری تخصصی 11106041 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی 4
332 معادلات انتگرال معمولی و منفرد دکتری تخصصی 11106042 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
333 مباحثی درنظریه تقریب دکتری تخصصی 11106045 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
334 مباحثی در شبیه سازی کامپیوترو کاربردها دکتری تخصصی 11106046 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
335 آنالیزروی نیم گروهای توپولوژیک دکتری تخصصی 11106049 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
336 نظریه معادلات بامشتقات جزیی3 دکتری تخصصی 11106051 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی 4
337 فرآیندهای تصادفی پیشرفته 2 دکتری تخصصی 11106053 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
338 بهینه سازی پیشرفته و بهینه سازی روی مخروطهای درجه دوم دکتری تخصصی 11106056 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
339 بهینه سازی روی مخروطهای درجه دوم و ماتریس های نیمه معین مثبت دکتری تخصصی 11106057 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
340 مباحث ویژه در توپولوژی دکتری تخصصی 11106058 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4