# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
321 گروههای توپولوژیک دکتری تخصصی 11106026 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
322 انالیز تابعی2 دکتری تخصصی 11106027 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
323 جبرهای*c دکتری تخصصی 11106029 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
324 چند جمله ایهای متعامد وکاربردها دکتری تخصصی 11106032 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
325 مباحثی در نظریه آشوب دکتری تخصصی 11106038 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
326 مباحثی در سیستمهای دینامیکی دکتری تخصصی 11106039 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی 4
327 گروههای جایگشتی دکتری تخصصی 11106040 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
328 مباحث وی‍ژه درجبر{دکتری ریاضی} دکتری تخصصی 11106041 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی 4
329 معادلات انتگرال معمولی و منفرد دکتری تخصصی 11106042 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
330 مباحثی درنظریه تقریب دکتری تخصصی 11106045 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
331 مباحثی در شبیه سازی کامپیوترو کاربردها دکتری تخصصی 11106046 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
332 آنالیزروی نیم گروهای توپولوژیک دکتری تخصصی 11106049 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
333 نظریه معادلات بامشتقات جزیی3 دکتری تخصصی 11106051 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی 4
334 فرآیندهای تصادفی پیشرفته 2 دکتری تخصصی 11106053 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
335 بهینه سازی پیشرفته و بهینه سازی روی مخروطهای درجه دوم دکتری تخصصی 11106056 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
336 بهینه سازی روی مخروطهای درجه دوم و ماتریس های نیمه معین مثبت دکتری تخصصی 11106057 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
337 مباحث ویژه در توپولوژی دکتری تخصصی 11106058 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
338 مباحثی در کنترل سیستم های پارامتر توزیعی دکتری تخصصی 11106060 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
339 مباحثی در کنترل غیرخطی دکتری تخصصی 11106061 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
340 جبر ابر همولوژی دکتری تخصصی 11106064 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4