# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
301 شبیه‌سازی کام‍پیوتر کارشناسی ارشد 11104061 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
302 نظریه صف کارشناسی ارشد 11104065 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
303 معادلات با مشتقات جزئی فیزیک ریاضی کارشناسی ارشد 11104066 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
304 مدلسازی ریاضی کارشناسی ارشد 11104083 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 2
305 مقدمه ای بر جبرهای باناخ کارشناسی ارشد 11104093 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4
306 برنامه ریزی با اعدادصحیح و نظریه شبکه ها کارشناسی ارشد 11104094 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
307 مباحثی در کنترل فازی کارشناسی ارشد 11104097 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 4
308 مباحثی در کنترل غیرخطی کارشناسی ارشد 11104099 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 4
309 روشهای نقطه درونی برای حل مسایل برنامه ریزی خطی و غیر خطی کارشناسی ارشد 11104100 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
310 نظريه حلقه و مدول کارشناسی ارشد 11104102 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 4
311 سمينار1(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104103 علوم ریاضی ریاضی محض نامشخص 2
312 سمينار2(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104104 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 2
313 کنترل بهينه و حساب تغييرات کارشناسی ارشد 11104105 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
314 نظريه الگوريتم کارشناسی ارشد 11104106 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
315 مدل سازي رياضي در مالي کارشناسی ارشد 11104109 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 4
316 روشهاي تکراري براي حل دستگاه معادلات خطي تنک کارشناسی ارشد 11104110 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 4
317 سمینار کارشناسی ارشد 11104544 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 2
318 فرایند تصادفی پیشرفته 1 کارشناسی ارشد 11106000 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی 4
319 حساب تغییرات و بهینه سازی1 دکتری تخصصی 11106018 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 4
320 انالیز هارمونیک 1 دکتری تخصصی 11106019 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4