# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
281 دستگاههای دینامیکی 2 کارشناسی ارشد 11104017 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
282 جبر جابجائی کارشناسی ارشد 11104018 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
283 جبر همولوژیک کارشناسی ارشد 11104019 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
284 گروههای متناهی کارشناسی ارشد 11104020 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
285 نظریه نمایش گروهها کارشناسی ارشد 11104022 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
286 هندسه منیفلد 2 کارشناسی ارشد 11104028 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
287 تو‍پولوژی دیفرانسیل 1 کارشناسی ارشد 11104029 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
288 توپولوژی جبری 1 کارشناسی ارشد 11104031 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
289 توپولوژی جبری 2 کارشناسی ارشد 11104032 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
290 نظریه گراف کارشناسی ارشد 11104042 علوم ریاضی اختیاری 4
291 نظریه احتمال کارشناسی ارشد 11104043 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 4
292 نظریه سیستم و کنترل کارشناسی ارشد 11104045 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 4
293 آنالیز حقیقی کارشناسی ارشد 11104046 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 4
294 آنالیز عددی پیشرفته کارشناسی ارشد 11104047 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 4
295 تحقیق در عملیات پیشرفته 1 کارشناسی ارشد 11104049 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 4
296 حل عددی معادلات با مشتقات جزئی کارشناسی ارشد 11104050 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
297 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد 11104051 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
298 حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی کارشناسی ارشد 11104052 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
299 حل عددی معادلات انتگرال کارشناسی ارشد 11104053 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
300 بهینه سازی کارشناسی ارشد 11104054 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4