# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
281 جبر همولوژیک کارشناسی ارشد 11104019 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
282 گروههای متناهی کارشناسی ارشد 11104020 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
283 نظریه نمایش گروهها کارشناسی ارشد 11104022 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
284 هندسه منیفلد 2 کارشناسی ارشد 11104028 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
285 تو‍پولوژی دیفرانسیل 1 کارشناسی ارشد 11104029 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
286 توپولوژی جبری 1 کارشناسی ارشد 11104031 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
287 توپولوژی جبری 2 کارشناسی ارشد 11104032 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
288 نظریه احتمال کارشناسی ارشد 11104043 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 4
289 نظریه سیستم و کنترل کارشناسی ارشد 11104045 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 4
290 آنالیز حقیقی کارشناسی ارشد 11104046 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 4
291 آنالیز عددی پیشرفته کارشناسی ارشد 11104047 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 4
292 تحقیق در عملیات پیشرفته 1 کارشناسی ارشد 11104049 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 4
293 حل عددی معادلات با مشتقات جزئی کارشناسی ارشد 11104050 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
294 روشهای عددی در جبر خطی کارشناسی ارشد 11104051 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
295 حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی کارشناسی ارشد 11104052 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
296 حل عددی معادلات انتگرال کارشناسی ارشد 11104053 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
297 بهینه سازی کارشناسی ارشد 11104054 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
298 شبیه‌سازی کام‍پیوتر کارشناسی ارشد 11104061 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
299 نظریه صف کارشناسی ارشد 11104065 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
300 معادلات با مشتقات جزئی فیزیک ریاضی کارشناسی ارشد 11104066 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4