# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
261 طرح آزمایشها 1 کارشناسی 11101137 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
262 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 11101156 علوم ریاضی ریاضی محض 3
263 آمار ریاضی 3 کارشناسی 11102001 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی الزامی 4
264 ریاضی 1 کارشناسی 11102009 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
265 ریاضی 2 ‍ کارشناسی 11102010 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
266 آمار احتمال 2 کارشناسی 11102013 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
267 رگرسیون کارشناسی 11102015 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی الزامی 4
268 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 11102018 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
269 فرایند تصادفی 1 کارشناسی 11102019 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی الزامی 4
270 سریهای زمانی 1 کارشناسی 11102020 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی الزامی 4
271 آشنایی با نظریه صف بندی کارشناسی 11102023 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اختیاری 4
272 آنالیز حقیقی 1 کارشناسی ارشد 11104001 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 4
273 جبر پیشرفته کارشناسی ارشد 11104002 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 4
274 هندسه منیفلد 1 کارشناسی ارشد 11104003 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 4
275 آنالیز حقیقی2 کارشناسی ارشد 11104005 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
276 آنالیز تابعی کارشناسی ارشد 11104006 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
277 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی کارشناسی ارشد 11104012 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
278 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی1 کارشناسی ارشد 11104013 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4
279 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2 کارشناسی ارشد 11104014 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 4
280 دستگاههای دینامیکی1 کارشناسی ارشد 11104016 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 4