# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
241 آنالیز ریاضی1 کارشناسی 10101509 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
242 احتمال1 کارشناسی 10101510 علوم ریاضی آمار 4
243 احتمال2 کارشناسی 10101511 علوم ریاضی آمار 4
244 روش های آماری کارشناسی 10101512 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
245 مباحثی در آمار کاربردی کارشناسی 10101538 علوم ریاضی آمار 3
246 مبانی اقتصاد کارشناسی 10101568 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 2
247 فیزیک پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102002 علوم پایه فیزیک 3
248 فیزیک پایه 2-تابستان کارشناسی 10102004 علوم پایه فیزیک 4
249 ریاضیات پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102005 علوم ریاضی ریاضی محض 3
250 ریاضیلت پایه 1- تابستان کارشناسی 10102006 علوم پایه فیزیک 2
251 ریاضیات پایه 1-تابستان کارشناسی 10102007 علوم پایه فیزیک 4
252 ریاضیات پایه 2-تابستان کارشناسی 10102009 علوم ریاضی ریاضی محض 3
253 محاسبات عددی - تابستان کارشناسی 10102011 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 2
254 معادلات دیفرانسیل- تابستان کارشناسی 10102012 علوم ریاضی ریاضی محض 3
255 شیمی عمومی 2-تابستان کارشناسی 10102014 علوم پایه شیمی 2
256 شیمی عمومی 2- تابستان کارشناسی 10102015 علوم پایه شیمی 3
257 شیمی عمومی 1 - تابستان کارشناسی 10102016 علوم پایه شیمی 3
258 آمار و احتمال مهندسی کارشناسی 10102023 علوم ریاضی آمار 3
259 مبانی ترکیبیات (کهاد) کارشناسی 10102301 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
260 برنامه سازی پیشرفته (کهاد) کارشناسی 10102307 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3