# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
241 توابع مختلط کارشناسی 11101072 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
242 توپولوژی عمومی کارشناسی 11101073 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
243 هندسه دیفرانسیل موضعی کارشناسی 11101074 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
244 توپولوژی جبری مقدماتی کارشناسی 11101078 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
245 تحقیق در عملیات1 کارشناسی 11101083 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
246 تحقیق در عملیات2 کارشناسی 11101084 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
247 ساختمان داده ها کارشناسی 11101086 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
248 آنالیز عددی2 کارشناسی 11101087 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
249 فرایندهای تصادفی 1 کارشناسی 11101088 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
250 نظریه گراف و کاربردهای آن کارشناسی 11101089 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
251 سریهای زمانی1 کارشناسی 11101090 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
252 آزمایشگاه ریاضی کارشناسی 11101092 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
253 معادلات انتگرال کارشناسی 11101093 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
254 تاریخ علم کارشناسی 11101094 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
255 زبان انگلیسی تخصصی کارشناسی 11101096 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
256 ریاضی1 کارشناسی 11101105 علوم ریاضی ریاضی محض 2
257 ریاضی2 کارشناسی 11101106 علوم پایه زیست شناسی 2
258 فیزیک پایه 2 کارشناسی 11101130 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
259 از فیزیک پایه 2 کارشناسی 11101132 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 1
260 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 11101136 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی الزامی 3