# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
241 هندسه دیفرانسیل موضعی کارشناسی 11101074 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
242 توپولوژی جبری مقدماتی کارشناسی 11101078 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
243 تحقیق در عملیات1 کارشناسی 11101083 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
244 تحقیق در عملیات2 کارشناسی 11101084 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
245 ساختمان داده ها کارشناسی 11101086 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
246 آنالیز عددی2 کارشناسی 11101087 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
247 فرایندهای تصادفی 1 کارشناسی 11101088 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
248 نظریه گراف و کاربردهای آن کارشناسی 11101089 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
249 سریهای زمانی1 کارشناسی 11101090 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
250 آزمایشگاه ریاضی کارشناسی 11101092 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
251 معادلات انتگرال کارشناسی 11101093 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
252 تاریخ علم کارشناسی 11101094 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
253 زبان انگلیسی تخصصی کارشناسی 11101096 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
254 ریاضی1 کارشناسی 11101105 علوم ریاضی ریاضی محض 2
255 ریاضی2 کارشناسی 11101106 علوم پایه زیست شناسی 2
256 فیزیک پایه 2 کارشناسی 11101130 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
257 از فیزیک پایه 2 کارشناسی 11101132 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 1
258 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 11101136 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی الزامی 3
259 طرح آزمایشها 1 کارشناسی 11101137 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
260 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 11101156 علوم ریاضی ریاضی محض 3