# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
241 احتمال2 کارشناسی 10101511 علوم ریاضی آمار 4
242 روش های آماری کارشناسی 10101512 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
243 مباحثی در آمار کاربردی کارشناسی 10101538 علوم ریاضی آمار 3
244 مبانی اقتصاد کارشناسی 10101568 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 2
245 فیزیک پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102002 علوم پایه فیزیک 3
246 فیزیک پایه 2-تابستان کارشناسی 10102004 علوم پایه فیزیک 4
247 ریاضیات پایه 1 - تابستان کارشناسی 10102005 علوم ریاضی ریاضی محض 3
248 ریاضیلت پایه 1- تابستان کارشناسی 10102006 علوم پایه فیزیک 2
249 ریاضیات پایه 1-تابستان کارشناسی 10102007 علوم پایه فیزیک 4
250 ریاضیات پایه 2-تابستان کارشناسی 10102009 علوم ریاضی ریاضی محض 3
251 محاسبات عددی - تابستان کارشناسی 10102011 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 2
252 معادلات دیفرانسیل- تابستان کارشناسی 10102012 علوم ریاضی ریاضی محض 3
253 شیمی عمومی 2-تابستان کارشناسی 10102014 علوم پایه شیمی 2
254 شیمی عمومی 2- تابستان کارشناسی 10102015 علوم پایه شیمی 3
255 شیمی عمومی 1 - تابستان کارشناسی 10102016 علوم پایه شیمی 3
256 آمار و احتمال مهندسی کارشناسی 10102023 علوم ریاضی آمار 3
257 مبانی ترکیبیات (کهاد) کارشناسی 10102301 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
258 برنامه سازی پیشرفته (کهاد) کارشناسی 10102307 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
259 مبانی جبر (کهاد) کارشناسی 10102401 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی تخصصی 3
260 مبانی ترکیبیات (کهاد) کارشناسی 10102402 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی تخصصی 3