# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
221 تاریخ آمارواحتمال کارشناسی 11101028 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
222 شبیه سازی کارشناسی 11101035 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
223 مبانی جامعه شناسی کارشناسی 11101041 علوم ریاضی آمار 3
224 مباحثی در آمار کارشناسی 11101043 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
225 ریاضی عمومی1 کارشناسی 11101051 علوم ریاضی آمار 4
226 ریاضی عمومی2 کارشناسی 11101052 علوم ریاضی آمار 4
227 ریاضی عمومی3 کارشناسی 11101053 علوم ریاضی آمار 4
228 آمار و احتمال1 کارشناسی 11101055 علوم ریاضی آمار 4
229 آمار و احتمال2 کارشناسی 11101056 علوم ریاضی آمار 4
230 جبر1 کارشناسی 11101058 علوم ریاضی آمار 4
231 جبرخطی 1 کارشناسی 11101059 علوم ریاضی آمار 4
232 آنالیز ریاضی1 کارشناسی 11101060 علوم ریاضی آمار 4
233 آنالیز ریاضی 2 کارشناسی 11101061 علوم ریاضی آمار 4
234 آنالیز عددی1 کارشناسی 11101062 علوم ریاضی آمار 4
235 ریاضیات گسسته کارشناسی 11101063 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
236 نظریه اعداد کارشناسی 11101064 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
237 مبانی هندسه کارشناسی 11101066 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
238 جبر2 کارشناسی 11101069 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
239 جبر3 کارشناسی 11101070 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
240 آنالیز ریاضی 3 کارشناسی 11101071 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4