# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
221 مبانی نظریه محاسبه کارشناسی 10101402 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 3
222 برنامه سازي پيشرفته کارشناسی 10101403 علوم ریاضی ریاضی کاربردی نامشخص 3
223 ساختمان داده ها و الگوريتمها (علوم کامپيوتر) کارشناسی 10101404 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
224 اصول سيستم عامل کارشناسی 10101405 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
225 اصول سیستمهای کامپیوتری کارشناسی 10101406 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 4
226 کامپايلر کارشناسی 10101412 علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی 3
227 پايگاه داده ها کارشناسی 10101413 علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی 3
228 مدارهاي منطقي کارشناسی 10101416 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
229 شبیه سازی کامپیوتری * (کهاد) کارشناسی 10101421 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
230 گرافيک کامپيوتري کارشناسی 10101424 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
231 هوش مصنوعي کارشناسی 10101425 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
232 ساختمان داده و الگوریتمها ** (کهاد) کارشناسی 10101429 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
233 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101430 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 3
234 ریاضی عمومی1 کارشناسی 10101501 علوم ریاضی علوم کامپیوتر 4
235 مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی کارشناسی 10101503 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
236 آمار احتمال مقدماتی کارشناسی 10101504 علوم ریاضی آمار 3
237 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101506 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
238 جبر خطی برای آمار کارشناسی 10101508 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
239 آنالیز ریاضی1 کارشناسی 10101509 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 4
240 احتمال1 کارشناسی 10101510 علوم ریاضی آمار 4