# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
221 مبانی جامعه شناسی کارشناسی 11101041 علوم ریاضی آمار 3
222 مباحثی در آمار کارشناسی 11101043 علوم ریاضی آمار اختیاری 3
223 ریاضی عمومی1 کارشناسی 11101051 علوم ریاضی آمار 4
224 ریاضی عمومی2 کارشناسی 11101052 علوم ریاضی آمار 4
225 ریاضی عمومی3 کارشناسی 11101053 علوم ریاضی آمار 4
226 آمار و احتمال1 کارشناسی 11101055 علوم ریاضی آمار 4
227 آمار و احتمال2 کارشناسی 11101056 علوم ریاضی آمار 4
228 جبر1 کارشناسی 11101058 علوم ریاضی آمار 4
229 جبرخطی 1 کارشناسی 11101059 علوم ریاضی آمار 4
230 آنالیز ریاضی1 کارشناسی 11101060 علوم ریاضی آمار 4
231 آنالیز ریاضی 2 کارشناسی 11101061 علوم ریاضی آمار 4
232 آنالیز عددی1 کارشناسی 11101062 علوم ریاضی آمار 4
233 ریاضیات گسسته کارشناسی 11101063 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
234 نظریه اعداد کارشناسی 11101064 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
235 مبانی هندسه کارشناسی 11101066 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
236 جبر2 کارشناسی 11101069 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
237 جبر3 کارشناسی 11101070 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
238 آنالیز ریاضی 3 کارشناسی 11101071 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
239 توابع مختلط کارشناسی 11101072 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
240 توپولوژی عمومی کارشناسی 11101073 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4