# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
201 نظریه حلقه و مدول (کهاد) کارشناسی 10101314 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
202 آنالیز عددی (کهاد) کارشناسی 10101318 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
203 بهینه سازی غیر خطی (کهاد) کارشناسی 10101319 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
204 نظریه گراف و کاربردها (کهاد) کارشناسی 10101321 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
205 تاریخ ریاضیات (کهاد) کارشناسی 10101323 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
206 زبان تخصصی (کهاد) کارشناسی 10101326 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
207 پروژه کارشناسی (کهاد) کارشناسی 10101327 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
208 جبر کارشناسی 10101328 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
209 نظریه مقدماتی اعداد کارشناسی 10101329 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
210 توابع مختلط کارشناسی 10101331 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
211 برنامه سازی پیشرفته کارشناسی 10101333 علوم ریاضی ریاضی کاربردی انتخابی 3
212 نظریه اندازه و کاربردها کارشناسی 10101334 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
213 روشهای آماری کارشناسی 10101336 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
214 مبانی سیستمهای دینامیکی کارشناسی 10101337 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 3
215 کارگاه ریاضی (کهاد) کارشناسی 10101338 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 2
216 معادلات انتگرال (کهاد) کارشناسی 10101339 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
217 نظریه کنترل (کهاد) کارشناسی 10101340 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
218 مبانی هندسه (کهاد) کارشناسی 10101343 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
219 احتمال 2 (کهاد) کارشناسی 10101352 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3
220 روشهای آماری * (کهاد) کارشناسی 10101353 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3