# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
201 مدلهای خطی 2 کارشناسی ارشد 10109023 علوم ریاضی آمار انتخابی 4
202 مباحث مخصوص کارشناسی ارشد 10109030 علوم ریاضی آمار انتخابی 4
203 سمینار (آمار ریاضی) کارشناسی ارشد 10109031 علوم ریاضی آمار اصلی تخصصی 2
204 آنالیز ریاضی 2 کارشناسی ارشد 10109039 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی تخصصی 4
205 فنون آماری کارشناسی ارشد 10109040 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 4
206 فرآیندهای تصادفی 2 کارشناسی ارشد 10109051 علوم ریاضی آمار انتخابی 4
207 سمينار1(آموزش محور آمار) کارشناسی ارشد 10109052 علوم ریاضی آمار نامشخص 2
208 سمینار2(آموزش محور آمار) کارشناسی ارشد 10109053 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 2
209 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 11101004 علوم ریاضی آمار 3
210 جبرخطی 1 (آمار) کارشناسی 11101005 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
211 آنالیز ریاضی1 کارشناسی 11101006 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
212 روشهای عددی کارشناسی 11101008 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 2
213 روشهای ناپارامتری کارشناسی 11101011 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
214 رگرسیون کارشناسی 11101015 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
215 روشهای چندمتغیری گسسته1 کارشناسی 11101020 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
216 محاسبات آماری1 کارشناسی 11101022 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
217 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 11101023 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
218 پروژه کارشناسی کارشناسی 11101024 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
219 زبان تخصصی کارشناسی 11101025 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
220 روشهای پیشرفته آمار کارشناسی 11101026 علوم ریاضی آمار اختیاری 4