# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
201 سمینار (آمار ریاضی) کارشناسی ارشد 10109031 علوم ریاضی آمار اصلی تخصصی 2
202 آنالیز ریاضی 2 کارشناسی ارشد 10109039 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی تخصصی 4
203 فنون آماری کارشناسی ارشد 10109040 علوم ریاضی ریاضی محض انتخابی 4
204 فرآیندهای تصادفی 2 کارشناسی ارشد 10109051 علوم ریاضی آمار انتخابی 4
205 سمينار1(آموزش محور آمار) کارشناسی ارشد 10109052 علوم ریاضی آمار نامشخص 2
206 سمینار2(آموزش محور آمار) کارشناسی ارشد 10109053 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 2
207 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 11101004 علوم ریاضی آمار 3
208 جبرخطی 1 (آمار) کارشناسی 11101005 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
209 آنالیز ریاضی1 کارشناسی 11101006 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 4
210 روشهای عددی کارشناسی 11101008 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 2
211 روشهای ناپارامتری کارشناسی 11101011 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
212 رگرسیون کارشناسی 11101015 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
213 روشهای چندمتغیری گسسته1 کارشناسی 11101020 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
214 محاسبات آماری1 کارشناسی 11101022 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
215 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 11101023 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
216 پروژه کارشناسی کارشناسی 11101024 علوم ریاضی آمار تخصصی الزامی 3
217 زبان تخصصی کارشناسی 11101025 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
218 روشهای پیشرفته آمار کارشناسی 11101026 علوم ریاضی آمار اختیاری 4
219 تاریخ آمارواحتمال کارشناسی 11101028 علوم ریاضی آمار اختیاری 2
220 شبیه سازی کارشناسی 11101035 علوم ریاضی آمار اختیاری 4