# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
181 آشنایی با نظریه قابلیت اطمینان (کهاد) کارشناسی 10101228 علوم ریاضی آمار تخصصی انتخابی 3
182 بهینه سازی خطی (کهاد) کارشناسی 10101231 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
183 بهینه سازی غیر خطی (کهاد) کارشناسی 10101232 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
184 شبیه سازی (کهاد) کارشناسی 10101233 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
185 آشنایی با احتمال و آمار فازی (کهاد) کارشناسی 10101237 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
186 احتمال 2 کارشناسی 10101240 علوم ریاضی آمار انتخابی 3
187 آنالیز ریاضی کارشناسی 10101301 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
188 مبانی ترکیبات کارشناسی 10101302 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
189 مبانی جبر کارشناسی 10101303 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
190 جبر خطی عددی کارشناسی 10101304 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
191 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101305 علوم ریاضی ریاضی کاربردی الزامی 3
192 احتمال 1 (ریاضیات و کاربردها) کارشناسی 10101306 علوم ریاضی آمار الزامی 3
193 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کارشناسی 10101307 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
194 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی کارشناسی 10101308 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
195 توپولوژی عمومی کارشناسی 10101309 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
196 مبانی هندسه کارشناسی 10101310 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
197 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها کارشناسی 10101311 علوم ریاضی ریاضی محض الزامی 3
198 هندسه دیفرانسیل موضعی (کهاد) کارشناسی 10101312 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
199 نظریه حلقه و مدول (کهاد) کارشناسی 10101314 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی انتخابی 3
200 آنالیز عددی (کهاد) کارشناسی 10101318 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3