# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
181 برنامه سازی پیشرفته (کهاد) کارشناسی 10102307 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی انتخابی 3
182 مبانی جبر (کهاد) کارشناسی 10102401 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی تخصصی 3
183 مبانی ترکیبیات (کهاد) کارشناسی 10102402 علوم ریاضی ریاضی محض اصلی تخصصی 3
184 مباني نظريه محاسبه (کهاد) کارشناسی 10102404 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 3
185 آناليز حقيقي کارشناسی ارشد 10108001 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی تخصصی 4
186 آناليز عددي پيشرفته کارشناسی ارشد 10108002 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی تخصصی 4
187 تحقيق در عمليات پيشرفته 1 کارشناسی ارشد 10108004 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی تخصصی 4
188 حل عددی معادلات با مشتقات جزیی کارشناسی ارشد 10108005 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 4
189 روشهاي عددي در جبر خطي کارشناسی ارشد 10108006 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی تخصصی 4
190 سمینار1 کارشناسی ارشد 10108007 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 2
191 سمینار2 کارشناسی ارشد 10108008 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 2
192 بهينه سازي کارشناسی ارشد 10108009 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی تخصصی 4
193 مباحثي در کنترل فازي کارشناسی ارشد 10108041 آموزش الکترونیک 4
194 مدلسازي رياضي در مالي کارشناسی ارشد 10108091 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی 4
195 برنامه ريزي با اعداد صحيح کارشناسی ارشد 10108092 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی 4
196 سمينار -پژوهش محور کارشناسی ارشد 10108093 آموزش الکترونیک ریاضی کاربردی 2
197 استنباط آماری 1 کارشناسی ارشد 10109011 علوم ریاضی آمار اصلی تخصصی 4
198 استنباط آماری 2 کارشناسی ارشد 10109012 علوم ریاضی ریاضی کاربردی اصلی تخصصی 4
199 احتمال 1 * کارشناسی ارشد 10109015 علوم ریاضی آمار اصلی تخصصی 4
200 مدلهای خطی 1 کارشناسی ارشد 10109022 علوم ریاضی ریاضی کاربردی انتخابی 4