# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
1 آزمایشگاه مرکزی کارشناسی 5 نامشخص 4
2 روانشناسي عمومي پيشرفته کارشناسی ارشد 195001 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 3
3 روش هاي آماري پيشرفته کارشناسی ارشد 195002 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
4 پسيکوفيزيولوژي و نوروپسيکولوژي کارشناسی ارشد 195003 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
5 روانشناسي اجتماعي پيشرفته کارشناسی ارشد 195004 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
6 انگيزش و هيجان کارشناسی ارشد 195005 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
7 روشهای تحقیق در روانشناسی کارشناسی ارشد 195006 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 3
8 روانشناسی یادگیری و تفكر کارشناسی ارشد 195007 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 2
9 روانشناسی تجربی کارشناسی ارشد 195008 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 2
10 روانشناسی رشد پیشرفته کارشناسی ارشد 195009 پردیس بین الملل روانشناسی اصلی تخصصی 2
11 روانشناسي کودکان استثنايي کارشناسی ارشد 195010 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 3
12 نظريه هاي شخصيت کارشناسی ارشد 195011 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
13 مباحث جديد در آسيب شناسي رواني کارشناسی ارشد 195012 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
14 روانشناسي احساس و ادراک کارشناسی ارشد 195013 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
15 سمينار در نظريه ها و يافته هاي روانشناسي کارشناسی ارشد 195014 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
16 آسیب شناسی روانی(جبرانی) کارشناسی ارشد 195099 پردیس بین الملل روانشناسی جبرانی 3
17 شیمی فیزیک 2 کارشناسی 1112118 علوم پایه شیمی 3
18 متون نظم ونثر عربی کارشناسی ارشد 1610101 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
19 روش تحقیق در ادبیات کودک ونوجوان کارشناسی ارشد 1610102 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2
20 نظریه ها ونقد ادبی کارشناسی ارشد 1610103 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی 2