# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس واحد
1 آزمایشگاه مرکزی کارشناسی 5 نامشخص 4
2 جبران کسری واحد موظف از نیمسال های بعد کارشناسی 6 2
3 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 0
4 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 111017 علوم پایه فیزیک 3
5 انتقالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی کارشناسی 111111 ادبیات و علوم انسانی مشترک علوم انسانی 4
6 فوتونیک2 کارشناسی ارشد 111187 علوم پایه فیزیک 3
7 اپتیک نیمرسانا1 کارشناسی ارشد 111189 علوم پایه فیزیک 3
8 فیزیک قطعات نانو الکترونیک دکتری تخصصی 111402 علوم پایه فیزیک 3
9 موضوعات ویژه2 دکتری تخصصی 111404 علوم پایه فیزیک 3
10 موضوعات ویژه1 کارشناسی ارشد 111405 علوم پایه فیزیک 3
11 موضوعات ویژه1 کارشناسی ارشد 111406 علوم پایه فیزیک 3
12 اندر کنش تابش های یونیزان با مواد کارشناسی ارشد 111408 علوم پایه فیزیک 3
13 چشمه های مولد یون کارشناسی ارشد 111409 علوم پایه فیزیک 3
14 موضوعات ویژه2 دکتری تخصصی 111411 علوم پایه فیزیک 3
15 نانو ساختار مواد دکتری تخصصی 111412 علوم پایه فیزیک 3
16 اپتیک کوانتومی 1 کارشناسی ارشد 111414 علوم پایه فیزیک 3
17 روانشناسي عمومي پيشرفته کارشناسی ارشد 195001 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 3
18 روش هاي آماري پيشرفته کارشناسی ارشد 195002 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
19 پسيکوفيزيولوژي و نوروپسيکولوژي کارشناسی ارشد 195003 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2
20 روانشناسي اجتماعي پيشرفته کارشناسی ارشد 195004 پردیس بین الملل روانشناسی نامشخص 2